education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
תכנית "אזורי בחירה מבוקרת" - הערכה לשנה"ל תשע"ד
 

 התכנית "אזורי בחירה מבוקרת" - דוח הערכה לשנה"ל תשע"ד

 התכנית "אזורי בחירה מבוקרת" - דוח הערכה לשנה"ל תשע"ד

התכנית הארצית "אזורי בחירה מבוקרת" היא מהלך של משרד החינוך שמטרתו חיזוק החינוך הציבורי במדינת ישראל באמצעות עריכת שינוי במערך החינוך היסודי: מתן אפשרות להורים ולתלמידים לבחור בין בתי ספר. מהלך זה מאפשר לנייד תלמידים בין בתי ספר ובד בבד שומר על איזון בין בתי הספר ומעניק שוויון הזדמנויות לכולם. בשנת הלימודים תשע"ה התכנית יושמה ב-33 רשויות מקומיות מכל רחבי הארץ.

יעדיה העיקריים של התכנית הינם: מתן מענה לרצונות של הורים לבחור בין מוסדות חינוך ופיתוח ייחודיות בית ספרית במסגרת החינוך הציבורי; גיבוש מדיניות ודרכי פעולה ייעודיות לפיתוח פדגוגי מערכתי של הרשות המקומית ושל מוסדות החינוך בה;  פיתוח והעמקה של הייחודיות הבית-ספרית ויצירת איזון פדגוגי בין מוסדות החינוך שברשות המקומית, וזאת על מנת לאפשר להורים בחירה מושכלת ומיטבית; פתיחת אזורי רישום ברשויות המקומיות ומתן אפשרות לניוד תלמידים בין בתי ספר; שיפור האקלים הבית-ספרי ושיפור איכות החינוך ("לטווח קצר" ולאורך זמן); יצירת שותפות חדשה בחינוך (הפורמלי והבלתי-פורמלי) של קהילה-הורים-מורים-תלמידים.

בשנת תשע"ד ראמ"ה ביצעה מחקר הערכה שכלל שיטות איכותניות וכמותיות במטרה לסייע למובילי התכנית בלמידת עומק של התכנית ובשיפורה. הדוח מציג את עיקרי הממצאים, והוא כולל את החלקים הבאים:

מניעי הרשויות המקומיות להצטרף לתכנית: בחינת סוגיות דמוגרפיות ומבניות במערכת החינוך ביישוב, הרצון לקדם את מערכת החינוך ביישוב והחתירה לשיפור את האווירה בה.

היבטים של הבחירה המבוקרת: עיסוק בשאלות שעניינן תהליך פתיחתם של אזורי בחירה מבוקרת, דרך הגדרתם של אזורי הבחירה המבוקרת ברשות המקומית, השיקולים בהגדרת אזורים אלה ודרך פעולתו של מנגנון הבחירה המבוקרת.

היבטים של פיתוח הייחודיות הבית-ספרית: עיסוק בדרכי ביטויה של הייחודיות הבית-ספרית במהות הפדגוגית, בתכנים הנלמדים ובהתנהלות הכללית של בית הספר, כמו גם במניעים לבחירת סוג הייחודיות ובערך המוסף של פיתוח הייחודיות לבית הספר ולמערכת החינוך היישובית כולה.

עמדות באשר למהלך הכולל של יישום התכנית והמלצות להמשך: סקירה של מידת שביעות הרצון והעמדות הכלליות של כל הגורמים המעורבים בתכנית, ובהקשר זה גם הצגת תפיסותיהם באשר להשפעות הנוכחיות והעתידיות של התכנית על המארג החינוכי והחברתי בבית הספר וביישוב כולו.

הדוח מציג ממצאים מגוונים בהיבטים שונים הקשורים לתכנית וליישומה וכן המלצות שעשויות לסייע ליישומה המיטבי של התכנית בעתיד.

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  02/03/2019    

עדכוני rss