education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מרחבי חינוך - איזורי בחירה מבוקרת וייחודיות בית-ספרית
 

תכנית מרחבי חינוך: בחירה מבוקרת וייחודיות בית ספרית, בדיקה מחקרית של אפקטים – 2020

החל בשנת 2012 החלה לפעול במערכת החינוך התוכנית "מרחבי חינוך - אזורי בחירה מבוקרת וייחודיות בית ספרית". במסגרת תוכנית זו מערכות החינוך בישובים עוברות פתיחה של אזורי רישום (קרי: הורים וילדים יכולים לבחור לאיזה בית ספר להירשם, ולאו דווקא זה הקרוב למקום מגוריהם) ובד בבד בתי ספר עוברים תהליך של פיתוח ייחודיות חינוכית-פדגוגית.

במהלך השנים 2014 – 2015 ראמ"ה ביצעה תהליך של הערכה מלווה של התוכנית (ראו להלן) וכעת, על פי בקשת אגף מו"פ – ניסויים ויזמות של משרד החינוך, ראמ"ה ביצעה תהליך של בדיקת האפקטים (ההשפעות) של ההשתתפות בתוכנית על בתי הספר המשתתפים בה. זאת, בהתבסס על נתוני הישגים לימודיים ואקלים בית ספרי כפי שנאספו לאורך השנים ע"י ראמ"ה במסגרת המיצ"ב.

לצורך בדיקת קיומם ועוצמתם של האפקטים נעשה שימוש בשיטת הרגרסיה הליניארית ההיררכית, המאפשרת לזהות את מידת התרומה של ההשתתפות בתוכנית להסבר השונות במשתנים התלויים (=אקלים בית ספרי והישגים לימודיים), תוך ניכוי ההשפעות של משתנים מתערבים שונים.

 התכנית "אזורי בחירה מבוקרת" - בדיקה מחקרית של אפקטים

 התכנית "אזורי בחירה מבוקרת" - בדיקה מחקרית של אפקטים

הערכת התכנית אזורי בחירה מבוקרת – 2014/5

במהלך שנה"ל תשע"ד ביצעה ראמ"ה מחקר הערכה של התוכנית. המחקר שילב בין שיטות איכותניות וכמותיות במטרה לסייע למובילי התכנית בלמידת עומק של התכנית ובשיפורה. הדוח עוסק בנושאים הבאים:

מניעי הרשויות המקומיות להצטרף לתכנית; תיאור תהליכי פתיחת איזור הרישום והאתגרים שהם מציבים; תהליכי פיתוח הייחודיות הבית ספרית ותפיסות בדבר תרומתם לבתי הספר; עמדות באשר למהלך הכולל של יישום התוכנית והמלצות להמשך.

 התכנית "אזורי בחירה מבוקרת" - דוח הערכה לשנה"ל תשע"ד

 התכנית "אזורי בחירה מבוקרת" - דוח הערכה לשנה"ל תשע"ד

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  17/09/2020    

עדכוני rss