education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
קהילות לומדות למורי האנגלית - ממצאי מחקר הערכה
 

בשנת תשע"ז יזם משרד החינוך את התוכנית הלאומית לחיזוק האנגלית, שבמסגרתה מתבצעים מאמצים להנגשת השפה האנגלית לכלל תלמידי ישראל וכן לקידום הישגיהם באנגלית. בנוסף, לצורך קידום הפיתוח המקצועי של המורים לאנגלית, הוקמו קהילות לומדות של מורים לאנגלית מכלל רחבי הארץ (PLC – Professional Learning Community). המורים בקהילות הלומדות באנגלית לוקחים חלק פעיל בקידום הכשרתם המקצועית, שהמיקוד בה הוא על החיבור בין התיאוריה לפרקטיקה, בין הפדגוגיה לפתרון בעיות והתמודדות עם קשיים שבהם נתקלים המורים בשטח.

אחד מהנושאים המרכזיים אשר הקהילה הלומדת באנגלית עוסקת בו הוא קידום השפה הדבורה בכיתות, בדגש על פרקטיקות המובילות לאינטראקציה דבורה בשיעורי האנגלית. בשנת הלימודים תשע"ז פעלו לראשונה 37 קהילות לומדות של מורים לאנגלית ברחבי הארץ. בשנת תשע"ח הורחבה הפעילות לכדי 59 קהילות לומדות.  

הקהילות הלומדות אמורות להיפגש אחת לשבועיים. חלקן במסגרת השתלמות בת 30 שעות, וחלקן במסגרת השתלמות בת 60 שעות. הפעילות בקבוצה אמורה לכלול מגוון רחב של שיטות למידה, ובהן צפיית עמיתים, השתתפות בסימולציות, התנסות ושיתוף, ניתוח חקר מקרה, למידה בקבוצות ועוד. בכל אלו הדגישו המורים את קידום השפה הדבורה, תוך מוכוונות לצרכים ולקשיים שהעלו הם עצמם ביחס להשגת מטרה זו.  

הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך התבקשה לקיים הערכה מעצבת לתוכנית זו שנועדה ליצירת קהילות לומדות של מורים, המקדמות את הוראת השפה הדבורה. מטרת המחקר היא לסייע למובילי התוכנית בהטמעתה המוצלחת, תוך זיהוי גורמים המקדמים  את השגת המטרתה הנ"ל וגורמים הבולמים את השגתה.

בשנה"ל תשע"ז מחקר ההערכה היה מחקר איכותני המבוסס על 45 ראיונות עומק חצי-מובנים עם מורות ומורים שנטלו חלק בקהילות הלומדות, מ-32 קבוצות שונות בסך הכול. המרואיינים היו מכלל המחוזות, המגזרים, הזרמים ושכבות הגיל הנמנים עם מערכת החינוך. בנוסף, התקיימה קבוצת מיקוד עם 17 מורות מובילות. הראיונות וקבוצות המיקוד בוצעו במהלך החודשים אפריל – יוני 2017.  

 דוח קהילות לומדות למורי האנגלית בשנה"ל תשע"ז

 דוח קהילות לומדות למורי האנגלית בשנה"ל תשע"ז

בשנה"ל תשע"ח מחקר ההערכה היה מחקר כמותי המבוסס על מסגרת ההערכה בה נערכו בין החודשים יוני לאוגוסט 2018 ראיונות טלפוניים למורים שהשתתפו בקהילות הלומדות בשנת תשע"ח, וכן בקרב המורים שהשתתפו גם בשנת תשע"ז וגם בשנת תשע"ח. על הסקר ענו 309 מורים (78% אחוזי היענות).

 דוח קהילות לומדות למורי האנגלית בשנה"ל תשע"ח

 דוח קהילות לומדות למורי האנגלית בשנה"ל תשע"ח

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/06/2019    

עדכוני rss