education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
הערכת תכנית הספרים הדיגיטליים
 

 הערכת תכנית הספרים הדיגיטליים

 הערכת תכנית הספרים הדיגיטליים

החל משנה"ל תשע"ד, וכחלק מהתכנית הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה ה-21 החל לפעול בבתי"ס במערכת פיילוט של ספרים דיגיטליים, בו השתתפו כ-100 בתי ספר יסודיים ברחבי הארץ. תכנית הפיילוט יושמה בשלושה תחומי הדעת: מתמטיקה, אנגלית ומדעים. מהלך זה הוא שלב נוסף בהטמעת פדגוגיה חדשנית באמצעות עידוד של יצירה והנגשה של חומרי לימוד מתאימים בפורמט דיגיטלי. המטרה העיקרית של התכנית היתה לבחון את הדרכים הנכונות לשילוב ספרי לימוד דיגיטליים באופן מיטבי בבתי הספר.

במהלך שנה"ל תשע"ד ליוותה ראמ"ה את הפיילוט במחקר הערכה אשר עסק בנושאים הבאים: תמונה כללית של היישום בבתיה"ס, שימוש בספרים דיגיטליים בשיעורים, דרכי ההוראה והלמידה בשיעורים בהם נעשה שימוש בספרים הדיגיטליים, מיומנות מורים ותלמידים בשימוש בספרים דיגיטליים, הדרכה, הכשרה וליווי בשימוש בספרים דיגיטליים,  השפעות נתפסות של שילוב הספרים הדיגיטליים על תהליכי הוראה ולמידה ושביעות רצון משילוב הספרים הדיגיטליים בשיעורים.

 על מנת לתת מענה מחקרי/הערכתי מיטבי, מחקר ההערכה כלל שילוב של כלים כמותיים (סקרים בקרב מורים ותלמידים) וכלים איכותניים (ראיונות עומק עם מורים, מנהלים ועם רכזי תקשוב, קבוצות מיקוד בקרב תלמידים ותצפיות על שיעורים).

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  08/08/2019    

עדכוני rss