education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
הערכת תכנית "חינוך לפסגות"
 

 דוח הערכת תכנית "חינוך לפסגות" בשנה"ל תשע"ז

 דוח הערכת התכנית "חינוך לפסגות" בשנה"ל תשע"ז

עמותת "חינוך לפסגות" הוקמה בשנת 1999 והיא פועלת ביישובים מן הפריפריה החברתית-גאוגרפית כדי לקדם בה תלמידים המוגדרים כמצטיינים או כמוכשרים במיוחד. התוכנית שפותחה ע"י העמותה פועלת במתכונת של פעילויות אחר הצהריים במרכזי מצוינות הממוקמים ב- 16 יישובים ברחבי הארץ. במסגרת הפעילות נחשפים התלמידים לתכנים אקדמיים, נעזרים בתגבורים לימודיים, משתתפים בפעילויות של העצמה והעשרה ועוד.

במהלך שנה"ל תשע"ז ביצעה ראמ"ה מחקר הערכה באשר לתוכנית, עפ"י בקשת האגף למחוננים ולמצטיינים של משרד החינוך. מחקר ההערכה עשה שימוש במגוון של כלים: שאלונים שהועברו בקרב חניכים, מנהלים של בתי ספר, מחנכים, מדריכים בתוכנית ובוגרי התוכנית וכן תצפיות משתתפות וראיונות עומק עם המשתתפים ובעלי העניין השונים. מחקר ההערכה עסק בסוגיות כגון: מאפייני המשתתפים והפעילויות, מידת ההתאמה של התוכנית להגדרה כתוכנית למצטיינים, תרומה נתפסת של התוכנית, חוזקות וסוגיות לשיפור ועוד. בעת ביצוע המחקר התכנית פעלה ב- 16 יישובים ברחבי הארץ והשתתפו בה כ- 2100 חניכים אשר הונחו ע"י כ- 650 מדריכים.

בדוח עשויים למצוא עניין המשתתפים ובעלי העניין בתוכנית וכן המתעניינים בסוגיות של תוכניות לתלמידים מצטיינים בכלל ותוכניות המיועדות לפריפריה החברתית-גאוגרפית בפרט.

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  13/07/2019    

עדכוני rss