education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
התוכנית הלאומית לקידום האנגלית
 

בתחילתה של המאה העשרים ואחת הולך ונקבע מעמדה של האנגלית כשפה העיקרית בעולם. האנגלית, יותר מכל שפה אחרת, מזוהה עם סחר בין-לאומי ותיירות, עם השכלה גבוהה ומחקר ועם כלי התקשורת האלקטרוניים. ואולם, במבט מקרוב נראה כי רמת האנגלית של בוגרי בתי הספר התיכוניים אינה עונה על הצרכים של המאה ה-21. על פי תוצאות בחינות הבגרות, בקרב הנבחנים באנגלית בהיקף של 3 ו-4 יחידות לימוד יש גם מצטיינים בפוטנציה שהיו יכולים לגשת לבחינה בהיקף רחב יותר. נוסף על כך, קיימים פערי הישגים גדולים במקצוע זה בין בתי ספר דוברי עברית לבתי ספר דוברי ערבית, ובתוך מגזר דוברי העברית – בין בתי ספר שבפיקוח הממלכתי לבתי ספר שבפיקוח הממלכתי-דתי.

לנוכח כל זאת יזם משרד החינוך בשנת תשע"ז את התוכנית הלאומית לקידום האנגלית. מטרת-העל של התוכנית היא שהשפה האנגלית תהיה נגישה לתלמידי ישראל ודבוּרה בפיהם, שהתלמידים יגיעו להישגים גבוהים בשפה זו ויהיו מסוגלים להשתמש בה למטרות פרטיות, ציבוריות, תעסוקתיות ואקדמיות.

הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה) ליוותה את התוכנית הלאומית לקידום האנגלית במחקר הערכה בשנה"ל תשע"ז ותשע"ח.

תשע"ח

 דוח התוכנית הלאומית לקידום האנגלית: תפיסות של מנהלים ושל מורים לאנגלית בבתי ספר יסודיים בנוגע ליישום התוכנית ולהשפעותיה בשנה"ל תשע"ח

תשע"ז

 דוח התוכנית הלאומית לקידום האנגלית: תפיסות של מנהלים ושל מורים לאנגלית בנוגע למצב לימודי האנגלית בבתי הספר על סף הכניסה לתוכנית בשנה"ל תשע"ז

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  27/08/2022    

עדכוני rss