education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
הישגי תלמידים יוצאי אתיופיה
 

תלמידים יוצאי אתיופיה במערכת החינוך

קהילת יהודי אתיופיה ("ביתא ישראל") היא קהילה עתיקת יומין ששמרה במשך שנים רבות על זהותה היהודית. בעקבות "מבצע שלמה" שחל באמצע שנות השמונים של המאה ה- 20, החלו גלי עלייה מסיביים של אוכלוסייה זו שנמשכו עד לשנת 2004 לערך. בשל ייחודה של עלייה זו, זוכים יוצאי אתיופיה להשקעה רבה מצד משרדי הממשלה השונים, ובהם גם משרד החינוך.

 

הישגי תלמידים יוצאי אתיופיה בראי מבחני המיצ"ב

מטרתה של עבודה זו היא להציג תמונת מצב רב-שנתית של הישגי התלמידים יוצאי אתיופיה במערכת החינוך בישראל כפי שהיא משתקפת בראי מדדי המיצ"ב.

תשע"ט   - חדש!

 דוח - הישגי תלמידים יוצאי אתיופיה ועמדותיהם בראי מבחני המיצ"ב: תמונה רב-שנתית תשס"ח-תשע"ט

תשע"ח

 דוח - הישגי תלמידים יוצאי אתיופיה ועמדותיהם בראי מבחני המיצ"ב: תמונה רב-שנתית תשס"ח-תשע"ח

תשע"ז

 דוח - הישגי תלמידים יוצאי אתיופיה בראי מבחני המיצ"ב: תמונה רב-שנתית תשס"ח-תשע"ז

תשע"ו

 דוח - הישגי תלמידים יוצאי אתיופיה בראי מבחני המיצ"ב: תמונה רב-שנתית תשס"ח-תשע"ו

 מצגת - הישגי תלמידים יוצאי אתיופיה בראי מבחני המיצ"ב: תמונה רב שנתית תשס"ח-תשע"ו

תשע"ג

 דוח - הישגי תלמידים יוצאי אתיופיה בראי מבחני המיצ"ב: תמונה רב-שנתית תשס"ח-תשע"ג

תשע"ב

 דוח - הישגי תלמידים יוצאי אתיופיה בראי מבחני המיצ"ב: תמונה רב-שנתית תשס"ח-תשע"ב

 

 

הישגי תלמידים יוצאי אתיופיה בראי מבחני המיצ"ב (תשס"ז-תש"ע) והפיזה

מטרתה של עבודה זו היא להציג תמונת מצב של הישגי התלמידים יוצאי אתיופיה במערכת החינוך בישראל כפי שהיא משתקפת בראי מדדי המיצ"ב ובראי מדדי הפיזה (PISA) – מחקר חינוך בין-לאומי מקיף ביותר. כמו כן מוצגת תמונת מצב  של מדדי אקלים וסביבה פדגוגית שונים בקרב תלמידים יוצאי אתיופיה, המופקים גם הם מתוך מערכת מדדי המיצ"ב.


 

 תלמידים יוצאי אתיופיה במערכת החינוך בראי נתוני המיצ"ב - תשס"ז - תש"ע

 הישגי תלמידים יוצאי אתיופיה במערכת החינוך בישראל בראי נתוני המיצ"ב והפיזה

 

ניצול של שעות עזר לתלמידים עולים מאתיופיה - תשס"א ותשס"ב

מערכת החינוך משקיעה בשנים האחרונות מאמץ רב בקליטת העלייה מאתיופיה. במסגרת מאמץ זה מקצה המערכת משאבים רבים לקליטת עליה זו. חלק ניכר מהמשאבים ניתנים לבתי-הספר כשעות עזר. בית-הספר רשאי להחליט, לפי צרכיו, כיצד ינצל את השעות, על-פי מודלים נתונים שהתפרסמו בחוזר מנכ"ל תש"ס / 1 , 2-1.7 , הוראות קבע, ספטמבר 1999. אגף הערכה ומדידה, לבקשת מנכ"לית משרד החינוך, בדק את אופן ניצול שעות העולים והעריך את מידת האפקטיביות תוך התמקדות בנושאים הבאים:

  • אלו מודלים מופעלים בבתי-הספר;

  • מהו מספר השעות הניתנות לתלמידים;

  • מהם המקצועות הנלמדים בשעות העזר;

  • מי הם בעלי התפקידים המשמשים לקליטת התלמידים ומהי הכשרתם;

  • ניתוח ההישגים הלימודיים של תלמידים יוצאי אתיופיה והשוואתם לאוכלוסיות אחרות;

  • בדיקת האפקטיביות של המודלים המיושמים בבתי-הספר לשיפור ההישגים הלימודיים.

ניתן להוריד מצגת מתשס"א, ומצגת מתשס"ב, המסכמות את הנתונים

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  17/06/2020    

עדכוני rss