education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
הכלה והשתלבות
 

מהלך ההכלה וההשתלבות הינו תהליך לאומי רחב היקף, המהווה צעד נוסף בשרשרת של מהלכים שנועדו להבטיח מתן מענה חינוכי מיטבי לכלל הילדים במערכת החינוך. ברמה הפורמלית מהלך זה נשען על המלצות ועדת דורנר (מתוך אתר משרד החינוך), ועל התיקון בחוק החינוך המיוחד.

עיקר השינוי נעוץ במתן זכות בחירה להורים לתלמיד עם צרכים מיוחדים לבחור את סוג המסגרת בה יינתן מענה לצרכים של ילדם – בית ספר של החינוך המיוחד, כיתת חינוך מיוחד או שילוב בכיתה רגילה. נקבע שתקצוב תלמידים ייעשה על פי רמת תפקוד ומוגבלות ולא על פי מוגבלות בלבד. התקציב שייקבע יתאפשר לתלמיד בכל מסגרת חינוכית שבה יבחר. כחלק מהשינוי בוטלו ועדות ההשמה, ובמקומן הוקמו ועדות זכאות ואפיון שבראשן עומד נציג משרד החינוך.

שנת תשע"ט היא השנה הראשונה ליישום הרפורמה, ובמסגרתה החלו לפעול ועדות זכאות ואפיון במחוז צפון, שהחלטותיהן ייושמו בבתי הספר בשנת תש"ף. ביתר המחוזות החלו ועדות הזכאות והאפיון לפעול בשנה"ל תש"ף

הרשות הארצית למדידה ולהערכה בחינוך מלווה את המהלך משנת הלימודים תשע"ט בהערכה מעצבת. מטרת המחקר בשנה הראשונה (שנת תשע"ט) היא לייצר נקודת ייחוס (benchmark) לעמדות ולתפיסות בשטח כדי לעמוד על העוצמה והמאפיינים של הפערים המרכזיים בתחום ההכלה, ובכך למקד את המאמצים הארגוניים מחד גיסא, ולאפשר עמידה על אפקטיביות המהלך והשינויים שהוא יחולל בשנים הבאות מאידך גיסא.

 

 מהלך ההכלה וההשתלבות - התיקון לחוק החינוך המיוחד: ממצאי מחקר הערכה לשנה"ל תשע"ט - טרום יישום החוק ברמה הארצית 

 

 הכלה וההשתלבות במערכת החינוך בשנה"ל תשע"ט: תמונת מצב - דוח מחקר איכותני

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  22/09/2022    

עדכוני rss