education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
החסמים המשפיעים על מנהלי בתי הספר
 

מנהל בית הספר הוא המנהיג החינוכי והסמכות המקצועית המובילה את בית הספר להגשים את יעדיו החינוכיים. כלומר, תפקידם המרכזי של מנהלי בתי ספר הוא להנהיג חינוכית ופדגוגית את בית הספר כדי לשפר את רמת החינוך והלמידה של התלמידים כולם, ומכאן שמדובר בתפקיד בעל חשיבות מכרעת להצלחתו של בית הספר.

בפועל, מנהלי בתי הספר בישראל מתמודדים עם אתגרים רבים ומורכבים, המושפעים ממכלול תמורות ושינויים החלים ללא הרף בסביבתם, וכל זאת תוך דרישה לעמידה בתפוקות, ודרישה לשיפור האקלים החינוכי וההישגים הלימודיים לפי סטנדרטים ארציים ובינלאומיים. מכיוון שבתי הספר נמצאים במציאות דינמית ומשתנה, תפקידו של מנהל בית הספר הוא תפקיד עמוס ומורכב המתאפיין ברמה גבוהה של אי-ודאות, בחוסר יציבות ובעיסוק מתמיד באירועים רבים שלעיתים מתנגשים אלו באלו.

במסגרת סקרי אקלים מיצ"ב שנערכו בשנים תשע"ה עד תשע"ט נאספו נתונים ממנהלי בתי ספר לגבי מגוון תחומים, המפורסמים במסגרת הדוחות להלן:

 

בחינת החסמים הפוגעים ביכולת המנהלים להוביל את בית הספר באופן מיטבי (תשע"ז-תשע"ט)

דוח זה עוסק בחסמים המערכתיים הקיימים במערכת החינוך אשר פוגעים ביכולת הניהול המיטבי של מנהלי בתי הספר. הדוח מתאר ומאפיין חמישה חסמי-על מרכזיים שבהם נתקלים מנהלי בתי הספר ומציג את מידת הפגיעה של חסמים אלו ביכולתם להוביל את בית ספרם באופן מיטבי. המידע נאסף מהמנהלים בשנים תשע"ז–תשע"ט במסגרת שאלוני המיצ"ב, באמצעות ראיונות טלפוניים בעברית שנערכו בכל שנה בחודשים מרץ עד יולי. הנתונים מוצגים בהשוואה לאורך שנים (תשע"ז–תשע"ט) ובחלוקה לפי שלב חינוך.

 

 בחינת החסמים הפוגעים ביכולת המנהלים להוביל את בית הספר באופן מיטבי - דיווחי מנהלים (תשע"ז  - תשע"ט)

 

החסמים המשפיעים על שחיקת מנהלי בתי ספר (תשע"ט)

דוח זה עוסק בשחיקת מנהלי בתי הספר ובחסמים הקיימים במערכת החינוך אשר פוגעים ביכולת הניהול המיטבי שלהם. מודל הניבוי לשחיקת המנהלים מציג את הקשר בין חסמים שונים שבהם נתקל המנהל בעבודתו לתחושת השחיקה שלו מהעבודה, ובכך מאפשר הבנה טובה יותר של סוגיה זו. הנתונים נאספו באמצעות ראיונות טלפוניים בעברית בחודשים מרץ עד יולי תשע"ט.

 

 החסמים המשפיעים על שחיקת מנהלי בתי ספר (תשע"ט)

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  22/09/2022    

עדכוני rss