education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
הערכת תכנית 'אמירים' בשנה"ל תשע"ה
 

  דוח בנושא הערכת תכנית אמירים בשנה"ל תשע"ה

  דוח בנושא הערכת תכנית אמירים בשנה"ל תשע"ה

משרד החינוך, בהובלת האגף למחוננים ולמצטיינים, מפעיל תכנית ארצית לטיפוח תלמידים מצטיינים ולקידום תרבות של מצוינות בבתי הספר: תכנית "אמירים". במסגרת התכנית, מתאפשר לכל בית ספר לבנות קורסים בנושאים שאינם כלולים בתכנית הלימודים הפורמאלית ובהתאם לתפישות החינוכיות שלו, למשאבים שהתכנית מעניקה ובהתאם לנטיות של הצוות, ולקדם תרבות כללית של מצוינות בית ספרית. הקורסים נבנים על פי עקרונות ומתווה המחייבים את כל בתי הספר. התכנית פועלת בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים (בעיר באר שבע התכנית פועלת גם בחטיבה הצעירה). התכנית הינה תלת-שנתית: ראשיתה בחשיפה ובלמידת מיומנויות חשיבה וחקר, והמשכה מבוסס על העמקה, חקר, הכנת תוצר על פי קריטריונים מוגדרים והצגתו.

ראמ"ה התבקשה ע"י האגף למחוננים ומצטיינים ללוות את התכנית בהערכה. מטרות ההערכה: הפקת תובנות ולקחים אשר ישמשו את מפעילי התכנית בעתיד; לספק מידע על הדרך שבה מופעלת התכנית, על אתגרים המתלווים להפעלתה, על דרך ההתמודדות עמם, על מה שחשוב להמשיך ולחזק ועל מה לשנות ולשפר בעקבות האתגרים ועוד; לבחון באיזו מידה התכנית מהווה מענה עבור התלמידים המצטיינים, ומהי תרומתה למורים המלמדים בתכנית ולבית הספר בכלל.

איסוף הנתונים להערכה התקיים בסוף שנת הלימודים תשע"ה. לצורך ביצוע ההערכה נעשה שימוש במספר כלים אשר פותחו לטובת ההערכה הנוכחית. כלים כמותיים, (שאלונים): 2347 תלמידים, 621 מורים המלמדים בתכנית ו-281 מנהלי בתי ספר; וכלים איכותניים (ראיונות עומק, קבוצות מיקוד ותצפיות): תלמידים המשתתפים בתכנית, מורים המלמדים בתכנית ומנהלי בתי ספר. בין השאר, דוח ההערכה כולל השוואות על גבי פרמטרים המאפיינים למידה משמעותית בין דיווחי התלמידים המשתתפים ב"אמירים" לבין קבוצות השוואה מתוך כלל האוכלוסייה, באופן שיש בו כדי לבחון באיזו מידה הלמידה ב"אמירים" מתאפיינת בפרקטיקות הוראה-למידה-הערכה מתקדמות.

מספר גורמים עשויים לגלות עניין בדוח זה: מובילי התכנית והגורמים האמונים על קידום תלמידים מצטיינים במערכת, גורמים המתעניינים בתכניות חדשניות המופעלות בבית הספר והציבור הרחב.

בנוסף, אפשר למצוא כאן דוח של מחקר הערכה קודם שנערך בשנה"ל תשס"ט, ואשר התמקד בסוגיות של יישום והטמעת התכנית בשנה זו.

  דוח הערכת יישום והטמעת תכנית 'אמירים' בשנת הלימודים תשס"ט

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  26/11/2016    

עדכוני rss