education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
הערכת החטיבות הצעירות בשנה"ל תשע"ט
 

החטיבה הצעירה היא מסגרת חינוכית-לימודית ייחודית ורב-גילית הכוללת את כיתות גן החובה וכיתות א' ובמקרים מסוימים גם את כיתות ב', השוכנות יחד ומתפקדות כיחידה חינוכית, ארגונית ופדגוגית במבנה פיזי מותאם כחלק מבית ספר יסודי.

בחטיבות צעירות גדולות מחולקת החטיבה למספר בתים הבנויים רב-גילית (גן וכיתה א' ולעיתים גם ב'). החטיבות הצעירות פועלות במערכת החינוך בארץ החל משנת 1976 (תשל"ו) באחריות האגף לחינוך יסודי במשרד החינוך. בחלוף השנים התרחב מודל פעילותן של החטיבות הצעירות ברחבי הארץ, וכיום פועלות כ-130 חטיבות צעירות בבתי הספר היסודיים בכל מגזרי השפה, רובן בבתי ספר דוברי עברית שבפיקוח הממלכתי.

האגף לחינוך יסודי פנה לראמ"ה בשנה"ל תשע"ט על מנת שתלווה את המסגרת החינוכית של החטיבות הצעירות במחקר של הערכה מעצבת. מטרת-העל של ההערכה היא לבחון את הפעילויות והתהליכים המתרחשים בחטיבה הצעירה (חט"צ) וקשורים בה.

במסגרת ההערכה האיכותנית נערכו ביקורים ב-11 חטיבות צעירות ברשויות שונות. בכל הביקורים נערכה תצפית בחטיבה צעירה ורואיינה המנהלת.

 

 דוח ממצאים איכותניים: הערכת החטיבות הצעירות – בשנת הלימודים תשע"ט

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  21/09/2022    

עדכוני rss