education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
"חינוך אישי" בחטיבות הביניים בשנה"ל תשע"א-תשע"ב - ממצאים מסקרי מנהלים
 

 דוח בנושא: "חינוך אישי" בחטיבות הביניים תשע"א-תשע"ב - ממצאים מסקרי מנהלים

 

התכנית "חינוך אישי" נועדה לממש את יעדי מערכת החינוך באמצעות העמקת השיח בין באי בית הספר והרחבת האחריות הכוללת על כל תלמיד ושל כל תלמיד לצמיחה בתחום הלימודי, החברתי והאישי.
עקרונות התכנית "חינוך אישי" מבוססים על תפיסה הוליסטית של התלמיד ועל התייחסות אל מאפייניו הייחודיים ואל היכולות הגלומות בו. ההנחה שבבסיס התכנית היא שהצמדת מנחה אישי לקבוצת תלמידים קטנה והגברת מעורבותם של הורי התלמידים בתהליכי הלמידה והצמיחה האישית של ילדיהם תורמות להגברת המוטיבציה ללימודים, למניעת נשירה, להצלחה בלימודים, ועוד.


בשנים האחרונות אימץ משרד החינוך, בהובלת האגף לחינוך על-יסודי, את התכנית "חינוך אישי", פיתח והתאים אותה לכלל האוכלוסייה על כל מגזריה. האגף לחינוך על-יסודי במשרד החינוך שואף להפוך את עקרונות התכנית למדיניות הרווחת בחטיבות הביניים ש"באופק חדש".


בעקבות השינויים והחידושים שהוכנסו בתכנית "חינוך אישי", עם העברתה לאחריותו של האגף לחינוך על-יסודי, עלה הצורך בקבלת משוב על התכנית לשם למידה ושיפור. עם זאת, בשל היותה בתהליך של הבניה מחודשת, הוחלט כי בשלב זה תיבחן התכנית במתכונת צרה, על סמך ראיונות עם מנהלים בלבד. לפיכך, בתשע"א ובתשע"ב שולבו בשאלוני המיצ"ב למנהלים שאלות בשלושה היבטים: אופן יישומה של התכנית בבתי הספר, ההדרכה בתכנית, ותפיסת תרומתה של התכנית לתלמידים ולמערכת הבית-ספרית. הדוח הנוכחי מסכם את ממצאי תשע"ב בהשוואה לממצאי תשע"א.


בתשע"ג נערך מחקר הערכה במתכונת מקיפה ורחבה יותר, שבמסגרתו נאסף מידע מתלמידים, חינוכאים, מורים מקצועיים, מנהלים, מדריכים ומובילי חאלו"ם באמצעות שאלונים, ראיונות וקבוצות מיקוד. ממצאי המחקר יפורסמו בקרוב.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  30/03/2014    

עדכוני rss