education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
תכנית בתי הספר של החופש הגדול
 

החל מהחופש הגדול של שנת תשע"ד, משרד החינוך פתח לראשונה את בתי הספר גם בחופשת הקיץ במסגרת התכנית 'בתי הספר של החופש הגדול'. תכנית זו מיושמת בפריסה ארצית בקרב תלמידים שסיימו את כיתות א' ו–ב'. התכנית, אשר מהווה המשך ישיר לתפיסה 'מחנכים מסביב לשעון', נועדה לתת מענה חינוכי איכותי לצרכיהם השונים של התלמידים, בהתבסס על התפיסה לפיה תלמידים בגיל צעיר זקוקים לקשר מתמשך עם מבוגרים משמעותיים ושקשר זה עשוי לתרום לתחושת המוגנות של התלמידים ולהתפתחותם הרגשית, החברתית והקוגניטיבית. כמו כן, התכנית נועדה להקל בנטל על ההורים ולעודד את המשך השתלבותם בעבודה. משרד החינוך רואה בתכנית זו נדבך נוסף בפעולות המשרד לצמצום פערים, לטיפוח תרבות פנאי משמעותית ולחיזוק מקומו של המוסד החינוכי כעוגן בקהילה.

התכנית  מתקיימת בשלושת השבועות הראשונים של חופשת הקיץ, מיום 1 ביולי ועד יום 21 ביולי, במשך חמישה ימים בשבוע, בימים א'-ה', בין השעות 08:00-13:00.

מטרותיה העיקריות של התכנית הן חיזוק החינוך הציבורי, שוויון הזדמנויות, מתן מענה חינוכי לילדים בחופשת הקיץ, עיסוק בתכנים ערכיים ומבוקרים, חינוך לתרבות פנאי משמעותית, חיזוק מוסדות החינוך כעוגן מרכזי בקהילה והקלה בנטל התשלומים המוטל על ההורים.

ראמ"ה מלווה תכנית זאת בהערכה מעצבת מראשיתה.

מערך ההערכה של תכנית זו כלל מתודולוגיה כמותית ואיכותנית במטרה לבחון את יישום התכנית, לרבות בחינת עמדות של הגורמים השונים המעורבים בה כלפיה, ולהעריך את תוצאותיה הנתפסות. מחקר ההערכה מתמקד בהערכת יישום התכנית ומתייחס ליישום התכנית בכיתות א'-ב' בשנים תשע"ד-תשע"ו.

 

דוח הערכה - קיץ תשע"ו 

 תכנית 'בתי הספר של החופש הגדול' - קיץ תשע"ו

 PDF

דוח הערכה - קיץ תשע"ה 

 תכנית 'בתי הספר של החופש הגדול' - קיץ תשע"ה

 PDF

דוח הערכה - קיץ תשע"ד

 תכנית 'בתי הספר של החופש הגדול' - קיץ תשע"ד

 PDF

 

 

 

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  29/12/2017    

עדכוני rss