education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
קליטת מורים חדשים בבתי הספר על פי דיווחי מנהלים ומורים (תשע"ז, תשע"ט)
 

דוח זה בחן את נקודת המבט של המורים והמנהלים בכל הקשור לגיוס ולתהליך הקליטה של מורים חדשים, לצד בחינת שביעות הרצון של המנהלים מהמורים החדשים ושביעות הרצון של המורים מעבודתם. הנתונים המוצגים בדוח זה מתמקדים במידע שנאסף ממנהלי בתי ספר וממורים בישראל באשר לתהליכי הקליטה של מורים חדשים בבית ספרם, ומתבסס על ראיונות טלפוניים עם מנהלי בתי ספר ומורים שנערכו בשנים 2017 ו-2019 (תשע"ז ותשע"ט) בחודשים ינואר-מרץ במסגרת סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית.

 

 קליטת מורים חדשים בבתי הספר על פי דיווחי מנהלים ומורים (תשע"ז, תשע"ט)

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  21/09/2022    

עדכוני rss