education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
 התכנית לקידום הישגים בכיתות ז'-ט' 
 

לקראת שנת הלימודים תש"ע הגדיר מטה משרד החינוך יעדים לשנות הלימודים תש"ע-תשע"ב בתחום שיפור ההישגים הלימודיים בכיתות ז'-ט' בחטיבות הביניים ובבתי הספר היסודיים. היעדים נוסחו כך שהשׂגתם תבוא לכלל ביטוי במערכות המבחנים: מיצ"ב ו- TIMSS, והתמקדו בשיפור המיומנויות בשפת אם, במתמטיקה ובמדע וטכנולוגיה.


במטרה להשיג יעדים אלה הכין מטה המשרד תכנית עבודה רב-שנתית, הכוללת תוספת שעות הוראה, ימי הדרכה והשתלמויות. משאבים אלו הופנו החל משנת הלימודים תש"ע לכיתות ז', וממשיכים ללוות שכבת גיל זו. בניהול המקצועי והפדגוגי של התכנית היו שותפים האגף לחינוך על יסודי עם המזכירות הפדגוגית במתמטיקה ובשפת אם ומפמ״ר מדע וטכנולוגיה.


הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה) התבקשה לבצע מחקר הערכה בנוגע להטמעת התכנית לקידום הישגים ולאפקטיביות של התכנית. להלן 3 דוחות המתמקדים בהערכה המעצבת לתכנית ועוסקים בסוגיית תהליכי ההטמעה של משאבי התכנית, בבחינת הגורמים המקדמים  או מעכבים את הצלחתה ובתפיסת התכנית בקרב המורים האמונים על הטמעתה (בדיקת אפקטיביות התכנית תפורסם בדו"ח נפרד):

 


 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/09/2013    

עדכוני rss