education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
הערכת התכנית המערכתית "למידה משמעותית"
 

תשע"ד - תשע"ז

 "למידה משמעותית": תפיסות של תלמידים, מורים ומנהלים בשנים תשע"ד - תשע"ז

 PDF

החל משנה"ל תשע"ה מיושמת במערכת החינוך בישראל התכנית הלאומית "למידה משמעותית". מדובר במהלך נרחב שמטרתו לקדם למידה משמעותית בכלל מוסדות החינוך. התכנית נועדה לשנות מן היסוד את שיטות ודרכי ההוראה והלמידה בבתי הספר וליצור חוויית למידה שהיא בעלת ערך ללומד ולחברה, רלוונטית לעולמו של הלומד ומעוררת את מעורבותו האקטיבית בתהליך הלמידה.

ראמ"ה החלה ללוות את התכנית במחקר הערכה בשנה"ל תשע"ד, עוד בטרם התכנית החלה להיות מיושמת בפועל (כדי לנסות ולאמוד את תמונת המצב לפני כניסתה של התכנית ואת השינויים המתחוללים בעקבות הפעלתה) ואיסוף הנתונים נמשך עד לשנה"ל תשע"ז. הדו"ח הנוכחי מהווה את התוצר המסכם של תהליך ארבע-שנתי זה.

הדו"ח עוסק בשורה של נושאים מרכזיים הקשורים כולם ללמידה המשמעותית: תנאים שנועדו לאפשר למידה משמעותית בבתי הספר, מדדים מרכזיים של למידה משמעותית (מכוונות עצמית בלמידה, תפיסות של רלוונטיות וערך ועוד), תהליכי הוראה ולמידה בכיתות, עמדות כלפי השינויים במתכונת ההיבחנות ועוד. חידוש מרכזי בדוח זה הן שאלות העוסקות במידה בה הלימודים בתחומי דעת שונים מתאפיינים, לדעתם של התלמידים, בלמידה משמעותית. שאלות אלו שולבו לראשונה בשאלוני התלמידים בתשע"ז.

דו"ח עתיר מידע זה עשוי לעניין את כל העוסקים בקידום ההוראה והלמידה החל מכיתות הלימוד, דרך רמת בתי הספר וכלה בקובעי המדיניות במחוזות ובמטה משרד החינוך.

דוחות משנים קודמות 

 "למידה משמעותית": דיווחי תלמידים בשנים תשע"ד - תשע"ו

 PDF

 הערכת התכנית המערכתית "למידה משמעותית": תפיסות של תלמידים, מורים ומנהלים בשנים תשע"ד - תשע"ה

 PDF

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  11/07/2018    

עדכוני rss