education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

למידה בסביבה מתוקשבת בבתי ספר יסודיים - דוח הערכה תשס"ב

האגף לחינוך יסודי משקיע משאבים רבים במחשוב בתי-הספר היסודיים מתוך כוונה להפוך את המחשב לכלי שיקדם את תהליכי הלמידה בקרב התלמידים, יתרום לשיפור הישגיהם ויעזור בעבודתו של המורה.


האגף להערכה ומדידה נתבקש על-ידי האגף לחינוך יסודי להעריך את מידת שילוב המחשבים בבתי-הספר היסודיים ואת אופי השימוש שנעשה בהם. השאלה הנבדקת היא: באיזו מידה משאבי המחשוב של בית-הספר ושל התלמידים, היקף הניצול שלהם ומאפייני סביבת הלמידה משפיעים על ההישגים ועל ומיומנויות המידע של התלמידים?

 

מקורות המידע לשאלות אלה

  1. המיצ"ב שממנו יתקבל המידע לגבי הישגי התלמידים במקצועות מתמטיקה, עברית, מדעים ואנגלית
  2. שאלון סביבת הלמידה שממנו יתקבל המידע לגבי סביבת הלמידה הכללית של התלמידים בדגש על סביבת הלמידה הממוחשבת
  3. שאלון מיומנויות שממנו יתקבל המידע לגבי מיומנויות המידע של התלמידים
  4. בנוסף נבדקת רמת המחשוב של בית-הספר (ובכלל זה מספר התלמידים לעמדת מחשב, מספר עמדות המחשב המחוברות לאינטרנט, תקלות טכניות וזמינות התמיכה, הכשרת הצוות ועוד).

 

אפשר להוריד את דוח ההערכה - תשס"ב

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/11/2014    

עדכוני rss