education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מערך ההכנה לחיים בבתי ספר לחינוך מיוחד - דוח הערכה המתמקד בהטמעת עקרונות תכנית ל"ב 21 בחטיבות ביניים וחטיבות עליונות בחינוך המיוחד (תשס"ח-תשס"ט)
 

  דוח מערך ההכנה לחיים בבתי ספר לחינוך מיוחד

 

האגף לחינוך מיוחד הנחה את מסגרות החינוך המיוחד לתכנן את תכנית הלימודים הבית ספרית כך שתכלול תכנית ליבה המשותפת לכל בתי הספר.  לאור זאת הוחלט על מספר מקצועות הנכללים בתכנית הליבה של החינוך המיוחד. היחידה של  "הכנה לחיים" נכללת בליבה. היא נלמדת על פי העקרונות של תכנית הלימודים לקראת בגרות (ל"ב 21) על כל חלקיה, והיא כוללת את התחומים הבאים: חיים חברתיים בקהילה, עולם העבודה, תרבות פנאי, שימוש בשירותים בקהילה, בריאות והיגיינה אישית, חינוך חברתי מיני, חינוך לחיי משפחה, דיור ומגורים בקהילה, זהירות ובטיחות בדרכים (זה"ב).

 

מזה כעשר שנים  פועל האגף לחינוך מיוחד במטרה להטמיע את התכנית ועקרונותיה בבתי הספר על-ידי השתלמויות וצוותי הדרכה הפועלים ברחבי הארץ. בשנה"ל תשס"ז ביקש האגף לחינוך מיוחד מראמ"ה לבחון את מערך ההכנה לחיים בבתי-הספר לחינוך מיוחד בארץ, ואת מקומה של תכנית ל"ב 21 ועקרונותיה במערך זה.

 

מטרת ההערכה בדוח זה היא להכיר את מערך ההכנה לחיים בכיתות ז'-י"ב בבתי ספר לחינוך מיוחד, תוך התמקדות מיוחדת בתכנית ל"ב 21. בנוסף, מטרת הערכה לבדוק את מצבם של התלמידים בהקשרים אלה (רמת עצמאות, יכולת קבלת החלטות, לקיחת אחריות, התמודדות עם בעיות בחיי היום-יום ועוד). כל שאלות הערכה נבחנו על כלל כיתות ז'-י"ב בבתי ספר לחינוך מיוחד, וכן על פי גילאים, סוגי לקות המאפיינים כיתה ובית ספר ועל פי מגזר (דוברי עברית מול דוברי ערבית).

 

להלן שאלות ההערכה המרכזיות:

  • באיזו מידה ישנו קונספט בית ספרי ברור לגבי תכנית הלימודים הבית ספרית בנושא הכנה לחיים?
  • מהו מקומה של תכנית ל"ב 21 במערך ההכנה לחיים בכיתות ז'-י"ב בבתי-הספר?, ומהן הכוונות והעמדות של מנהלים ומורים לגבי הפעלתה בעתיד?
  • מהם תחומי הפעילות, התכנים ועקרונות ההוראה בהם עוסקים בתוכניות הכנה לחיים?
  • היבטים ארגוניים: מיהם בעלי תפקידים המובילים את נושא ההכנה לחיים בבתי הספר ומה מאפיין את עבודת הצוות סביב תוכניות הכנה לחיים?
  • מהו מערך ההכשרה הבית ספרי בתכנית ל"ב 21 בשנים האחרונות – השתלמויות בית ספריות והדרכה – והאם מחנכות זקוקות להכשרה נוספת?
  • כיצד מתפקדים התלמידים בהקשרים שונים בחיי היום יום, על-פי חוות הדעת של הוריהם?, והאם ניתן לזהות קשר בין הערכות התפקוד של התלמידים, הניתנות על ידי ההורים, לבין דפוסי ההכנה לחיים והעקרונות הבולטים בבתי-הספר?

 

לצורך קבלת תמונת מצב מלאה ועשירה, אודות שאלות המחקר, נעשה שימוש בשיטות הערכה כמותיות ואיכותניות, אשר כללו שאלונים למילוי ידני על ידי 160 מנהלים ו- 332 מחנכות, ראיונות טלפוניים של 1700 הורים, ראיונות עומק אישיים ב- 20 בתי ספר עם מנהלים, מחנכות ותצפיות על מעגלי הפנמה בכיתות.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/03/2012    

עדכוני rss