education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
הערכת תכניות מב"ר ואתגר
 

חוק לימוד חובה מחייב את כל בני הנוער בישראל להיות במסגרת לימודית עד כיתה י"ב. במסגרת מימוש חוק זה, משרד החינוך פועל לצמצום הנשירה של תלמידים ממערכת החינוך בכלל, ומהחטיבות העליונות בפרט, וזאת באמצעות תוכניות מיוחדות המיועדות לעידוד ההתמדה של התלמידים ולהשלמת חסכים תרבותיים ולימודיים.

אחת התכניות למימוש מטרות אלה הינה כיתות שח"ר אשר כוללות כיתות מב"ר (מסלול בגרותי רגיל), וכיתות אתגר הנמצאות תחת פיקוח של האגף לחינוך ילדים ונוער בסיכון במשרד החינוך. כיתות שח"ר נועדו לחזק את התלמידים ברמה הרגשית, הערכית והקוגניטיבית, כך שיוכלו להשיג זכאות לתעודת בגרות איכותית מיטבית, שתאפשר להם להתקבל למוסדות להשכלה גבוהה. התלמידים בכיתות אלו הינם בוגרי חטיבת ביניים בעלי פוטנציאל לימודים המאפשר להם להצליח בבחינות הבגרות, אך לפי הישגיהם בחטיבת הביניים, הצפי הוא שלא יצליחו בכך אם ימשיכו ללמוד בתיכון בכיתות רגילות.

בשנה"ל תשע"ז ראמ"ה ביצעה מחקר הערכה במטרה לתת מתן מידע אודות אופן היישום וההטמעה של התוכניות, עמדות כלפיהן והערכת השגת מטרותיהן ותוצאותיהן הנתפסות. 

תכנית מב"ר

 דוח הערכת תכנית מב"ר – תשע"ז

 דוח הערכת תכנית מב"ר - תשע"ז

תכנית אתגר

 דוח הערכת תכנית אתגר – תשע"ז

 דוח הערכת תכנית אתגר – תשע"ז

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  04/05/2019    

עדכוני rss