education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
הערכת תכנית "מפתח הל"ב לשעת חינוך" לכיתות א'-ו' בבתי הספר הממלכתיים דוברי העברית - תשס"ח ותשס"ט
 

החל משנת הלימודים תשס"ח נכללת שעת החינוך בתכנית הלימודים של בתי הספר היסודיים. לשם כך פיתחה המחלקה לחינוך לחיים בחברה, באגף לחינוך יסודי, את תכנית "מפתח הל"ב" (החינוך לחיים בחברה) לשעת חינוך. התכנית אמורה להיות מיושמת בשעה קבועה במערכת ומטרותיה הן: לטפח ערכים וביטויי ההתנהגות הנגזרים מהם, לטפח את מערכות היחסים שבין הפרט לקבוצה,  להבנות מסגרות, כללים ונהלים ללמידה ולהתנסות חברתית-ערכית ולעודד שיח חברתי-ערכי בסוגיות אקטואליות מחיי הכיתה, בית הספר, הקהילה והחברה.


תכנית מפתח הל"ב מציגה את הליבה החברתית-ערכית ומדגימה אופנים שונים ליישומה בראי חודשי השנה. הדגש הוא על למידה חברתית, מתוך התנסות ועשייה רצופות ומתפתחות בשכבות הגיל השונות, במעגלים הולכים ומתרחבים (החל ממעגל הפרט והקבוצה ועד למעגל הקהילה).


מטרת ההערכה, שנערכה ע"י ראמ"ה, היא לבחון כיצד תכנית מפתח הל"ב לשעת חינוך מיושמת ומוטמעת בבתי הספר, וכיצד העושים במלאכה תופסים את השפעותיה בשלבי יישומה הראשוניים. מחקר ההערכה משלב שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות.

 

המחקר נערך בשני שלבים:

  • שלב ראשון (יולי-אוקטובר 2008): שלב זה כולל סקרים טלפונים ל- 270 רכזים חברתיים ול- 261 מנהלים.
  • שלב שני (אפריל-מאי 2009): שלב זה כולל סקרים טלפונים ל- 402 מחנכים ול- 259 רכזים חברתיים. כמו-כן נערכו ראיונות עומק מוּבְנים למחצה לרכזים חברתיים ולמנהלים ב- 12 בתי ספר שהמחלקה לחינוך לחיים בחברה הגדירה אותם "בתי ספר המצליחים ביישום ובהטמעה של התכנית".

 

 הערכת תכנית "מפתח הל"ב לשעת חינוך" לכיתות א'-ו' בבתי הספר הממלכתיים דוברי העברית - תשס"ח ותשס"ט

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  02/09/2011    

עדכוני rss