education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
הערכת המודל לתקצוב דיפרנציאלי ותוכנית מרום
 

במערכת החינוך בישראל קיימים פערים נמשכים בהישגים בין אוכלוסיות מקבוצות חברתיות-כלכליות שונות, ובתוך כך, באופן עקבי, נמצא קשר בין ההישגים הלימודיים בתחומים השונים ובין הרקע הסוציו-אקונומי של בתי הספר. צוות בין-משרדי לצמצום פערים בתקצוב מערכת החינוך ניסח תוכנית לאומית ארוכת טווח לשיפור שוויון ההזדמנויות לאוכלוסיות חלשות - "התוכנית לצמצום פערים וקידום השוויון במערכת החינוך", ובבסיסה מודל לתקצוב דיפרנציאלי. מודל זה מופעל החל משנת הלימודים תשע"ה.

החל מתשע"ו מופעלת "תוכנית מרום" כנדבך משלים בחלק מבתי הספר. תוכנית מרום מבוססת על ההנחה שאין די בתוספת משאבים לבתי ספר המשויכים למדדי טיפוח גבוהים ושנדרשת בצד תוספת הקצאתית זו גם העצמה ניהולית ופדגוגית. ראמ"ה מלווה את המודל לתקצוב דיפרנציאלי ואת תוכנית מרום בהערכה מעצבת החל משנת הלימודים תשע"ו.

תשע"ח

 תוכנית מרום בעיני מנהלי בתי הספר והמפקחים: ממצאי מחקר הערכה בשנה"ל תשע"ח

 הערכת תוכנית מרום בשנה"ל תשע"ח: דוח מחקר איכותני

 

תשע"ז

 תפיסות ועמדות המנהלים כלפי תקצוב דיפרנציאלי ותוכנית מרום בשנה"ל תשע"ז

תשע"ו

 תפיסות ועמדות המנהלים כלפי תקצוב דיפרנציאלי ותוכנית מרום בשנה"ל תשע"ו

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  27/08/2022    

עדכוני rss