education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
תמונת מצב: לימודי המתמטיקה בישראל - מגמות וממצאים ממערכת החינוך בישראל
 

מערכת החינוך בישראל הציבה לעצמה כיעד מרכזי את קידום לימודי המתמטיקה ואת חיזוק המצוינות המדעית, בדגש על מתן שוויון הזדמנויות לכלל התלמידים וצמצום פערים בין קבוצות באוכלוסייה. הדוח הנוכחי מאגד ממצאים ממגוון מקורות מידע ומחקרים מערכתיים העוסקים בלימודי המתמטיקה בישראל. המטרה העיקרית של דוח זה היא לאפשר התבוננות רחבה על מצב לימודי המתמטיקה בישראל.

מקורות הנתונים בדוח מקיפים את כל שלבי החינוך (יסודי, חטיבת ביניים וחטיבה עליונה) וכוללים את מבחן כיתה ג', מבחני המיצ"ב (כיתות ה' ו-ח'), מבחן טימס (כיתה ח'), מבחן פיזה (בני 15) ומבחני הבגרות (כיתה י"ב). בנוסף, יוצגו נתונים אודות הקשר בין לימודי המתמטיקה בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה לרמת ההבחנות בבגרות. דוח זה מתעדכן מעת לעת.

 תמונת מצב: לימודי המתמטיקה בישראל - מגמות וממצאים ממערכת החינוך בישראל - דוח מספר 3

 תמונת מצב: לימודי המתמטיקה בישראל - מגמות וממצאים ממערכת החינוך בישראל - דוח מספר 3

 

דוחות קודמים

 תמונת מצב: לימודי המתמטיקה בישראל - מגמות וממצאים ממערכת החינוך בישראל - דוח מספר 2

 PDF - דוח מספר 2

 

 תמונת מצב: לימודי המתמטיקה בישראל - מגמות וממצאים ממערכת החינוך בישראל - דוח מספר 1

 PDF - דוח מספר 1

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  28/08/2022    

עדכוני rss