education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
הערכת תכנית "נכונות לשירות ומוכנות לצה"ל" בשנה"ל תשע"ו
 

 הערכת התכנית "נכונות לשירות ומוכנות לצה"ל בשנה"ל תשע"ו

 PDF

 

התכנית 'נכונות לשירות ומוכנות לצה"ל' היא תכנית רב-שלבית להכנת תלמידי שכבות י"א ו-י"ב לשירות הצבאי. תכנית זו מתבצעת בהובלת מינהל חברה ונוער והיא חלק ממערך ההכנה לצה"ל בבית הספר וברשות. המטרה הראשונית של התכנית, עלי פי מוביליה, היא לטפח את תחושת ההזדהות וההשתייכות של בני הנוער לעם, לארץ ולמדינת ישראל. בנוסף, התכנית שואפת להגביר את תחושת האחריות של בני הנוער, למימוש זכותם וחובתם האזרחית, לשמור על בטחון המדינה. התכנית מתמקדת בהקניית ידע ומיומנויות נדרשות לקראת השירות בצה"ל. בשנת הלימודים תשע"ו התכנית פעלה ב-393 בתי ספר, רוב בתי הספר משתייכים לפיקוח הממלכתי, במגזר דובר עברית ובמגזר הדרוזי.

 

בשנת תשע"ו התמקדה הערכת התכנית בנושאים הבאים: 1. מהי מתכונת ההפעלה של התכנית בבתי הספר, על מרכיביה השונים (שעות חינוך, סיורים, הרצאות מגורמי חוץ וכו' ; 2. התרומה הנתפסת של התכנית; ו- 3. עמדות הגורמים השונים - תלמידים, מחנכים, רכזים ומנהלים - כלפי התכנית.

מחקר ההערכה שילב מתודולוגיה כמותית ואיכותנית. ההערכה האיכותנית כללה ראיונות ב-10 בתי ספר, שבהם רואיינו מנהל בית הספר, רכז התכנית ומחנך כיתה י"א או י"ב. ההערכה הכמותית פנתה למדגם של בתי ספר, ובכל בית ספר שהשתתף במדגם בוצעו ראיונות טלפוניים עם כלל הרכזים (סה"כ 159 רכזים) שני מחנכי י"ב (סה"כ 306 מחנכים) ותלמידי אחת מכיתות החינוך של המחנכים שנדגמו. במגזר הדרוזי ענו לשאלות רק בנים, היות שבנות המגזר הדרוזי אינן נוהגות להתגייס (סה"כ 5,993 תלמידים). שיעורי ההשבה - כ-80%.

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  27/09/2017    

עדכוני rss