education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
עמדות מנהלים כלפי המיצ"ב ופרסומו בציבור - סקר המנהלים במיצ"ב תשע"ג
 

 דוח עמדות מנהלים כלפי המיצ"ב ופרסומו בציבור - סקר המנהלים במיצ"ב תשע"ג

שאלוני המנהלים במסגרת המיצ"ב מועברים מדי שנה למדגם מייצג של כמחצית מאוכלוסיית המנהלים בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים בפיקוח הממלכתי והממלכתי-דתי, לצד שאלונים המועברים למורים ולתלמידים.

במסגרת שאלוני המנהלים, הם מתבקשים להשיב על שורה של שאלות העוסקות באקלים החברתי, בסביבה הפדגוגית ובסביבה הפיזית של ביה"ס ולדווח על עמדותיהם בשורה של נושאים הקשורים בעשייה הבית ספרית וביחסים של ביה"ס עם מערכת החינוך, עם הורי התלמידים ועם הציבור הרחב.

בנוסף לנושאים הנ"ל התבקשו המנהלים במסגרת השאלונים שהועברו בשנה"ל תשע"ג להתייחס לשני נושאים מרכזיים: 

1. עמדות המנהלים כלפי השפעות המיצ"ב על בית הספר

2. עמדות המנהלים ביחס לפרסום נתוני המיצ"ב הבית ספריים לקהל הרחב

בכל אחד מהנושאים הנ"ל התבקשו המנהלים להשיב על שאלות רב ברירה וכן על שורה של שאלות פתוחות, בהן הייתה להם הזדמנות לשטוח את תפיסותיהם ועמדותיהם כלפי שני הנושאים הללו, ובכך עוסק הדוח הנוכחי.

בסה"כ ענו על השאלות 1,144 מנהלים, מתוכם 863 מנהלים בבתי ספר דוברי עברית ו-281 מנהלים בבתי ספר דוברי ערבית, המהווים מדגם מייצג הכולל כמחצית מאוכלוסיית המנהלים בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים.

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  22/05/2014    

עדכוני rss