education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
הערכת התכנית 'מצוינות 2000' - תשע"ה
 

  דוח בנושא הערכת תכנית 'מצוינות 2000' - תשע"ה

  דוח בנושא הערכת תכנית 'מצוינות 2000' - תשע"ה

תכנית "מצוינות 2000" היא תכנית העשרה חינוכית שפותחה על ידי המרכז הישראלי למצוינות בחינוך. התכנית מיועדת לתלמידים בכיתות ד'-ט' המצטיינים בתחומי הדעת מתמטיקה ומדעים והמוכנים לקחת על עצמם מחויבות ללמידה מוגברת. מטרותיה של התכנית הן לטפח מצוינות, יצירתיות ומנהיגות חינוכית, לטפח את התלמיד כאדם חושב יוזם ויוצר, להעניק מיומנויות למידה וחקר, להגביר את המוטיבציה ולחזק את ביטחונו  של התלמיד ביכולתו לחתור למצוינות ולהתמודד עם אתגרי המחר. כמו כן מטרתה לייצר אווירה ותרבות בית ספרית של חתירה  למצוינות.

התלמידים המשתתפים בתכנית מקבלים שיעורים תוספתיים בהיקף של 4 ש"ש בתחומי המדעים, החשיבה המתמטית והטכנולוגיה. השיעורים מתקיימים בבית הספר ומשולבים במערכת השעות השבועית. המורים המשתתפים בתוכנית מקבלים מהמרכז הישראלי למצוינות בחינוך, אשר מפעיל את התוכנית, הכשרה מקצועית, ליווי של מנחה וחומרי הוראה. בשנה"ל תשע"ה פעלה התכנית ב-111 בתי ספר.

לבקשת האגף למחוננים ומצטיינים של משרד החינוך, ראמ"ה ליוותה את התכנית בהערכה במהלך שנה"ל תשע"ה. מטרת ההערכה הייתה לבחון את התרומה של התוכנית לתלמידים המשתתפים בה ולמורים המלמדים בתוכנית ובבית הספר בכלל. בנוסף ביקשה ההערכה לבחון את תהליכי ההוראה והלמידה ואת התרומה של התכנית לבית הספר בכללותו.

הדו"ח המצורף כאן נועד בראש ובראשונה לסייע למובילי התכנית בקידומה ובשיפורה תוך הדגשת נקודות החוזק שלה וכן הנושאים הדורשים שיפור. בנוסף, הדוח עשוי לעניין את כלל הגורמים המתעניינים בתכניות לקידום תלמידים מצטיינים בפרט ותכניות חינוכיות בכלל.

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  26/11/2016    

עדכוני rss