education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
הערכת התכנית 'בתי ספר מובילי פדגוגיה איכותית'
 

 דוח בנושא הערכת התכנית 'בתי ספר מובילי פדגוגיה איכותית' בשנים תשע"א-תשע"ה

 דוח בנושא הערכת התכנית 'בתי ספר מובילי פדגוגיה איכותית' בשנים תשע"א-תשע"ה

 

במסגרת התכנית 'בתי ספר מובילי פדגוגיה איכותית' מאותרים בתי ספר מצוינים המקדמים תהליכי הוראה, למידה והערכה איכותיים, לבתי ספר אלה ניתן סיוע לשם הבניית העיקרון הפדגוגי המצליח שלהם כדי שניתן יהיה לשתף בתי ספר אחרים בידע שלהם. בכך מהווה קבוצה זו חיל חלוץ לבתי ספר אחרים בהובלת למידה משמעותית. התכנית פועלת החל משנת הלימודים תשע"א ב-197 בתי ספר, ובמסגרתה מלווים בתי הספר הללו לאורך שלוש שנים על ידי מאמנת מקצועית, ופועלים על פי מחוון המיועד למיפוי ולמעקב אחר התקדמות בית הספר. כמו כן מקבל בית הספר שעות למתעד, לרכז ולמרצים חיצוניים הפועלים בו במסגרת התכנית.

 

התכנית לוותה במהלך שנת הלימודים תשע"ה במחקר הערכה על ידי הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה). מחקר ההערכה כלל מחקר איכותני שבמסגרתו בוצעו 32 ראיונות ב-12 בתי ספר עם מנהלים ומורים שהשתתפו בצוותי ההובלה של התכנית (רכזים, מתעדים, חברים נוספים), וכן קבוצת מיקוד שבה השתתפו כל 19 המאמנות השותפות לתכנית בשנה זו. בנוסף נערך מחקר כמותי שכלל שאלונים לכלל מנהלי בתי הספר שהשתתפו בתכנית לאורך השנים.

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  25/08/2016    

עדכוני rss