education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מעבר בתי ספר יסודיים לניהול עצמי: תפיסות ועמדות כלפי התכנית בשנת היישום הראשונה (תשע"ב) - נתונים איכותניים
 

 דוח: מעבר בתי ספר יסודיים לניהול עצמי: תפיסות ועמדות כלפי התכנית בשנת היישום הראשונה (תשע"ב) - נתונים איכותניים

 

ניהול עצמי של בתי ספר הוא תפיסה ניהולית-חינוכית שבבסיסה מתן אוטונומיה וסמכות לבית הספר, המאפשרים לבית הספר לפעול כארגון עצמאי, הן בהיבט הפדגוגי, הן בהיבט הארגוני, והן בהיבט הכלכלי. ההנחה היא כי אלו יתרמו משמעותית לשיפור ההישגים והאקלים החינוכי.


בשנות ה-90 קידם משרד החינוך מעבר לניהול עצמי של בתי ספר יסודיים מתוך גישה, שנתמכה בזמנו במחקרים בעולם, ולפיה אוטונומיה בית-ספרית מובילה לשיפור במדדי ניהול בית-ספריים, המשפיעים מצדם על העלאת הישגי התלמידים והאקלים הבית-ספרי. במהלך שנות ה-2000 נפסקה העברת בתי הספר לניהול עצמי.


ב- 2011 חוּדש המהלך להעברת כלל בתי הספר היסודיים לניהול עצמי בהתאם להחלטת ממשלה (החלטה מספר 2981). בשנה"ל תשע"ב (2012-2011) בוצע פיילוט בשני מחוזות – תל-אביב וחיפה, על מנת לבחון את מהלך המעבר לניהול עצמי המחודש. במסגרת המעבר לניהול עצמי מועברים תחומי אחריות ותקציבים לידי בית הספר, כאשר הרשות נדרשת לספק את התשתית המינהלתית, ולבצע בקרה על ניהול התקציב, ובמקביל, משרד החינוך מזרים תקציבים נוספים המיועדים לבתי הספר בניהול עצמי, וכן מספק מעטפת הכשרה וליווי של יועצים כלכליים וארגוניים.


תהליך המעבר לניהול עצמי של בתי הספר היסודיים מלוּוה מראשיתו על-ידי הרשות הארצית למדידה והערכה (ראמ"ה) במחקר הערכה. בדוח זה מוצגים עיקרי הממצאים שעלו מהערכת הפיילוט. מטרת ההערכה הייתה לבחון את תפיסות השותפים לגבי מטרות הניהול העצמי ולגבי ההכשרה והיישום בפועל של הניהול העצמי. ההערכה נעשתה תוך שימוש בשיטות מחקר איכותניות, ביניהן ראיונות וקבוצות מיקוד עם מנהלים, מנהלי אגפי חינוך ברשויות, מפקחים וגורמים במטה משרד החינוך.

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  08/06/2014    

עדכוני rss