education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מעבר בתי ספר יסודיים לניהול עצמי: תפיסות ועמדות כלפי התכנית
 

על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך (תשע"ה), המעבר לניהול עצמי של בתי ספר משמעותו הנהגת מדיניות ניהולית-חינוכית שבמסגרתה מועברים לבתי הספר ממשרד החינוך ומהרשויות המקומיות סמכויות, משאבים ואחריות. למנהל בית הספר ולצוותו ניתן מרחב של סמכות וגמישות בהיבטים פדגוגיים, ארגוניים וכלכליים לשם מימוש יעדיו וצרכיו של בית הספר, ומוקד קבלת ההחלטות מועבר לבית הספר. המעבר לניהול עצמי משתלב במהלך המערכתי שמשרד החינוך מוביל לקידום למידה משמעותית של תלמידים בכל מערכת החינוך, בד בבד עם עמידה בהישגים הנדרשים במאה ה-21 .

הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה) ליוותה את המעבר לניהול עצמי בקרב בתי ספר ורשויות שהצטרפו בתשע"ב (במהלך הפיילוט) בהערכה מעצבת לאורך שלוש שנות היישום וההטמעה של הניהול העצמי. מטרת ההערכה הייתה לבחון ולהעריך את היישום וההטמעה ברשויות מקומיות במחוזות תל אביב וחיפה, אשר לקחו חלק בפיילוט המעבר לניהול עצמי. המחקר כלל שיטות מחקר איכותניות וכמותיות ודן באופן מעמיק בתפיסות ובעמדות לגבי יישום הניהול העצמי בבתי הספר היסודיים, תוך התייחסות לבעלי תפקידים רבים, ביניהם גם בעלי תפקידים ברשויות, מפקחים, גורמי מטה ובעלי תפקידים במִנהלת הניהול העצמי. בשנת הלימודים תשע"ד רואיינו במסגרת המחקר האיכותני 49 בעלי תפקידים שונים מ-8 רשויות שונות וממובילי התוכנית. במסגרת המחקר הכמותי נאספו שאלונים מ-83 מנהלים (אחוזי השבה - 59%), 109 מזכירות (70%) ו-365 מורים  (72%)

בשנות הלימודים תשע"ג ותשע"ד הורחב המהלך לכלל הארץ וכלל רשויות ובתי"ס מששת המחוזות (תל אביב, חיפה, מרכז, צפון, ירושלים ומנח"י, ודרום) כאשר מסגרת מחקר ההערכה הורחבה גם היא כך שנאספו נתונים כמותיים לגבי העמדות והתפיסות של מנהלים, מזכירות ומורים בשנת היישום הראשונה בבתי ספר שהצטרפו לניהול העצמי בתשע"ג ובתשע"ד, וכן עמדותיהם של מצטרפי תשע"ג בשנת היישום השנייה (ראה דוח "מעבר בתי ספר יסודיים לניהול עצמי: תפיסות ועמדות כלפי התכנית בקרב מצטרפי תשע"ג ותשע"ד" ). בקרב מצטרפי תשע"ג בשנת היישום הראשונה (שנה"ל תשע"ג) נאספו נתונים מ-252 מנהלים (אחוזי השבה-81%), 251 מזכירות (83%) ו-906 מורים (82%). בשנת היישום השנייה (שנה"ל תשע"ד) נאספו נתונים מ-192 מנהלים (63%), 212 מזכירות (68%) ו-694 מורים (68%). בקרב מצטרפי תשע"ד נאספו נתונים מ-321 מנהלים (72%), 323 מזכירות (70%) ו-1,024 מורים (69%).

בשנת הלימודים תשע"ז עודכן מוקד ההערכה.  מטרת ההערכה בשנה"ל תשע"ז היתה לבחון עמדות ותפיסות של השחקנים השונים בשדה החינוכי בדבר תרומתן ויעילותן של הוועדות המלוות, מידת ישימותן, וכן לתאר ולהבין את אופן פעולתן במטרה להצביע על נקודות חוזק ונקודות תורפה בתהליך ההטמעה של ועדות אלה כדי לסייע בהטמעה וביישום מוצלחים של הניהול העצמי בכלל, והוועדות המלוות בפרט.

מחקר ההערכה מתבסס על שני מאמצים מחקריים משלימים, המבקשים יחד להציג תמונה רחבה ככל האפשר: (1) מחקר איכותני- נערכו עשר תצפיות בוועדות מלוות בבתי ספר, וכן ראיונות עם 40 בעלי תפקידים: מנהלים, אנשים צוות ומפקחים ; (2) מחקר כמותי-  נדגמו 429 מנהלים (76% השבה) בבתי ספר בניהול עצמי תוך התייחסות למגזר, פיקוח ושנת הצטרפות לניהול העצמי וכן 79 מפקחים (83% השבה) של אותם בתי ספר שנדגמו.

תשע"ז

 דוח הערכת ועדות מלוות בניהול העצמי בשנת הלימודים תשע"ז

 

תשע"ד

 מעבר בתי ספר יסודיים לניהול עצמי: תפיסות ועמדות כלפי התכנית בקרב מצטרפי תשע"ג ותשע"ד בשנת היישום הראשונה והשנייה (נתוני תשע"ד)

 PDF

 מעבר בתי ספר יסודיים לניהול עצמי: תפיסות ועמדות כלפי התכנית בשנת היישום השלישית בקרב מצטרפי תשע"ב (נתוני תשע"ד)

 PDF

 

תשע"ג

דוח: מעבר בתי ספר יסודיים לניהול עצמי: תפיסות ועמדות כלפי התכנית בשנת היישום השנייה (תשע"ג):

פרק ראשון - היבטים מבניים-ארגוניים במעבר לניהול עצמי

פרק שני - יישום ההיבטים הפדגוגיים והניהוליים (מודל פדגוגי-ניהולי)

פרק שלישי - יישום ההיבטים הכלכליים והתפעוליים (המודל הכלכלי-תפעולי)

פרק רביעי - מערך ההכשרה והליווי להטמעת הניהול העצמי

פרק חמישי - טביעת הרגל של מהלך הניהול העצמי ושביעות הרצון ממנו

תקציר

מעבר בתי הספר היסודיים לניהול עצמי: תפיסות ועמדות כלפי התכנית (תשע"ב-תשע"ג)

 

תשע"ב

דוח: מעבר בתי ספר יסודיים לניהול עצמי: תפיסות ועמדות כלפי התכנית בשנת היישום הראשונה (תשע"ב) - נתונים איכותניים

 


 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  27/08/2022    

עדכוני rss