education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ניסוייות, מודליות והנחלה: ניתוח שני מקרים של בתי-ספר ניסויים

 

הערכה איכותנית של בתי-ספר ניסויים: מאפייניהם הייחודיים, התגבשות המודל הניסויי בהם וסוגיית הנחלתם לבתי-ספר אחרים.


הערכת העומק בוצעה עד כה בשני בתי-ספר והתבססה על ראיונות מקיפים עם כל המורים ובעלי התפקידים בבית-הספר.

   אפשר להוריד את דוח ההערכה מהתשס"ב 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  02/09/2011    

עדכוני rss