education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
הערכת רפורמת "אופק חדש" בבתי הספר
 

"אופק חדש" היא רפורמה מערכתית שהונהגה בתשס"ח ונועדה להקיף היבטים רבים בחיי בית הספר. במסגרת הרפורמה הוצבו ארבעה יעדים עיקריים, שיש ביניהם יחסי גומלין והם משלימים זה את זה: חיזוק מעמדם של המורים והעלאת שכרם; שוויון הזדמנויות לכל תלמיד, העלאת הישגי התלמידים וצמצום פערים; שיפור האקלים בבתי הספר; העצמה והרחבה של סמכויות מנהל בית הספר. לפרטים נוספים אודות הרפורמה ראה קישור באתר משרד החינוך

 

הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה) מלווה בהערכה את רפורמת "אופק חדש" מאז תחילתה בשנה"ל תשס"ח, וזאת כחלק ממדיניות-על של משרד החינוך ולפיה מהלכים מערכתיים חיוניים מלווים בהערכה ובמדידה.  

 

נתוניהם של דוחות ההערכה שלהלן נאספו בארבע נקודות מדידה: תשס"ח, תשס"ט, תש"ע ותשע"א. להלן תיאור הדוחות שפורסמו:

רפורמת "אופק חדש" בתום ארבע שנים ליישומה: ממצאי מחקר איכותני בקרב צוותי בתי-ספר בשנה"ל תשע"א

מחקר הערכה זה מבקש להוסיף על הידע הקיים, ולהעמיק את ההבנה בדבר השאלה כיצד מוטמעת רפורמת 'אופק חדש', ומהן השפעותיה הנתפסות על המורים ובתי הספר - זאת במספר נושאים שעלו במחקרים הקודמים ונראו משמעותיים ומחייבים המשך מעקב ולמידה, הבהרה והרחבה. כך סומנו שלושה תחומים מרכזיים: ראשית, אופני המיסוד וההשגרה של השעות הפרטניות. שנית, הבנת השינויים במיצוב המקצועי ובדימוי העצמי של המורים בעקבות הרפורמה, ושלישית, ניסיון לזהות השפעות והשלכות נתפסות של 'אופק חדש' ברמה הכלל בית-ספרית. יש להדגיש כי התמונה העולה מממצאי המחקר הנוכחי אינה מתיימרת להציג תמונת מצב מקיפה וכוללת, אלא לעמוד על כיוונים ותובנות מרכזיים בלבד.


המחקר כלל לימוד מעמיק של עמדות ותפיסות מצד מורים, מנהלים ובעלי תפקידים ב-12 בתי ספר המיישמים את רפורמת 'אופק חדש' זו השנה השלישית: 6 בתי ספר יסודיים (מתוכם 2 ממ"ד ו-2 דוברי ערבית) ו-6 חטיבות ביניים (מתוכן 2 דוברות ערבית). בכל בית ספר רואיינו מספר רב, יחסית, של גורמים: מנהל בית הספר, סגן המנהל, רכזי מקצוע, מורים ויועצים. בסה"כ רואיינו במסגרת מחקר זה 79 מרואיינים.

 

 קישור לדוח רפורמת 'אופק חדש' בתום ארבע שנים ליישומה: ממצאי מחקר איכותני בקרב צוותי בתי ספר בשנה"ל תשע"א

הערכת רפורמת "אופק חדש" בחטיבות הביניים - תש"ע

הדוח "הערכת רפורמת "אופק חדש" בשנה"ל תש"ע בחטיבות הביניים: יישום הרפורמה, הטמעתה, והתמורות בעקבותיה" (יולי, 2013) משלים את מחקר ההערכה של רפורמת "אופק חדש" בדגש על חטיבות הביניים. במסגרת הרפורמה, נִתנו למורים בחטיבות הביניים בהשוואה לעמיתיהם בחינוך היסודי יותר שעות שהייה (9 לעומת 5, בהתאמה) ופחות שעות פרונטאליות (23 לעומת 26, בהתאמה) ושעות פרטניות (4 לעומת 5, בהתאמה). כמו כן לכל חטיבות הביניים שהצטרפו ל"אופק חדש" הוצע להנהיג במקביל גם את התכנית "חינוך אישי", שבמסגרתה מקצים לכל כיתה שני מחנכים ולכל תלמיד נבנית תכנית לימודים אישית.


הדוח מציג הערכות ועמדות של מורים ומנהלים מ-70 חטיבות ביניים עצמאיות שהצטרפו לרפורמה, כלפי יישומה של הרפורמה, הטמעתה והשלכותיה תוך השוואה לעמיתיהם מ-82  חטיבות ביניים עצמאיות שלא הצטרפו לרפורמה. הדוח מבוסס על מחקר הערכה כמותי.

 

 הערכת רפורמת "אופק חדש" בשנה"ל תש"ע בחטיבות הביניים: יישום הרפורמה, הטמעתה והתמורות בעקבותיה

 

דוח ההערכה בתום שלוש שנים ליישום הרפורמה בבתי הספר היסודיים - תש"ע

הדוח "הערכת רפורמת אופק חדש בשנה"ל תש"ע בחינוך היסודי: יישום הרפורמה, הטמעתה והתמורות בעקבותיה" (פברואר, 2012) ממשיך את מחקר ההערכה של רפורמת "אופק חדש" בחינוך היסודי. הדוח בוחן נושאים וסוגיות שנבדקו גם בשנים תשס"ח-תשס"ט ומציג תפיסות, הערכות ועמדות של המעורבים ברפורמה כלפי יישומה, הטמעתה והשלכותיה, בהשוואה לשנים אלו. מטרת הדוח היא ללמוד על התהליכים והשינויים שהתרחשו בבתי ספר שב"אופק חדש" לאורך זמן. הדוח מבוסס על מחקר הערכה כמותי.

 

הדוח כולל נתונים על כ-1,000 בתי ספר יסודיים מתוך כ-1,600 בתי ספר יסודיים בארץ המיועדים להצטרף לרפורמה.


ראמ"ה תמשיך ללוות את הרפורמה גם בעתיד באמצעות מחקרי הערכה שיקיפו את הפעלת הרפורמה לאורך שנותיה.

 

 קישור לדוח "הערכת רפורמת אופק חדש בשנה"ל תש"ע בחינוך היסודי"

 קישור לדוח "הערכת רפורמת אופק חדש בשנה"ל תש"ע בחינוך היסודי"

 

  קישור לתמצית הממצאים (כולל נתוני יסודי וחט"ב)

 קישור לתמצית הממצאים (כולל נתוני יסודי וחט"ב)

 

  קישור לתמצית הממצאים באנגלית

 קישור לתמצית הממצאים באנגלית

 

 קישור למצגת "הערכת רפורמת אופק חדש: ארבע השנים הראשונות ליישומה

 

דוחות ההערכה לשנתיים הראשונות להפעלת הרפורמה - תשס"ח-תשס"ט

דוח "הערכת רפורמת אופק חדש בתום שנתיים ליישומה בחינוך היסודי" (אפריל 2010) מתאר את תמונת המצב בתום השנתיים הראשונות להפעלת הרפורמה. הדוח מתמקד ביישום הרפורמה, בעמדות כלפיה ובתמורות בעקבותיה בשני מישורים: ההישגים הלימודיים והאקלים הבית ספרי. הדוח מבוסס על מחקר הערכה המשלב שיטות מחקר כמותיות (סקרים טלפוניים) ואיכותניות (ראיונות וקבוצות מיקוד).  

 

הדוח כולל נתונים על 729 בתי ספר יסודיים (301 שהצטרפו בתשס"ח ו-428 שהצטרפו בתשס"ט) מתוך כ-1,600 בתי ספר יסודיים בארץ המיועדים להצטרף לרפורמה.

 

 קישור לתמצית הממצאים

 

 קישור לדוח "הערכת רפורמת אופק חדש בתום שנתיים ליישומה בחינוך היסודי"

 קישור לדוח "הערכת רפורמת אופק חדש בתום שנתיים ליישומה בחינוך היסודי"

 

 Does a National System of "Small-Group" Learning Improve Outcomes? An Analysis of the "New Horizons" Education Reform

מאמר שהוצג בכנס האיגוד האמריקאי למחקר חינוכי (AERA), ניו-אורלינס, אפריל 2011

דוחות ההערכה לשנת ההפעלה הראשונה של הרפורמה - תשס"ח

הדוחות "הערכת היישום של רפורמת אופק חדש בשנה"ל התשס"ח - נתונים כמותיים" ו-"הערכת היישום של רפורמת אופק חדש בשנה"ל התשס"ח - נתונים איכותניים" (ספטמבר, 2008) הם דוחות המסכמים את השנה הראשונה להפעלת הרפורמה במערכת החינוך, תוך התמקדות בשינוי העיקרי שהתחולל בשדה – יישום השעות הפרטניות.

 

הדוח הכמותי כולל ממצאים על 302 בתי הספר היסודיים ה"חלוצים" אשר הצטרפו לרפורמה בשנה"ל תשס"ח. בבתי ספר אלו נאסף מידע באמצעות ראיונות טלפוניים הן ממנהלים והן ממורים שהצטרפו לאופק חדש בתשס"ח ומעמיתיהם שלא הצטרפו ל"אופק חדש".

 

הדוח האיכותני מבוסס על ראיונות עומק, תצפיות וראיונות קבוצתיים עם מנהלים, מורים, תלמידים והורים מ-35 בתי ספר שהצטרפו ל"אופק חדש" ומ-19 בתי ספר שלא הצטרפו.

 

 קישור לתמצית הממצאים   

 קישור לדוח "הערכת היישום של רפורמת אופק חדש בשנה"ל התשס"ח - נתונים כמותיים"

 קישור לדוח "הערכת היישום של רפורמת אופק חדש בשנה"ל התשס"ח - נתונים איכותניים"

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  25/08/2022    

עדכוני rss