education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
הערכת תכנית עוגן בשנת הלימודים תש"ע
 

 דוח הערכת תכנית עוגן בשנת הלימודים תש"ע

 

תכנית עוגן החלה לפעול בשנת הלימודים תשס"ד כפיילוט בכ-21 חטיבות ביניים בהן לומדים עולים. בשנת הלימודים תש"ע פועלת התכנית בכ- 130 חטיבות ביניים.

 

מטרת התכנית היא להקטין את שיעורי הנשירה של תלמידים עולים מהמסגרת החינוכית על-ידי צמצום מקדמי הנשירה בקרב אותם תלמידים. ההנחה העומדת בבסיס התכנית היא שחיבור בין התלמיד לבין נקודות החוזק שלו, תשפר את הערך העצמי ואת תחושת המסוגלות של התלמיד וכך באופן עקיף תגרום להישארותו במסגרת החינוכית. ולכן, במסגרת תכנית עוגן בית הספר אמור לבנות לכל תלמיד תכנית העצמה אישית, תוך הסתכלות מערכתית ורב תרבותית. על פי תפיסת התכנית אמורה לחזק את מה ש"חזק" ובעזרת "כוחו הייחודי" ליצור עבור התלמיד הזדמנויות המאפשרות לו לבטא את יכולותיו.

 

הערכת עוגן התמקדה בשלושה נושאים עיקריים: סקירת הפעילות של התכנית בבתי הספר, עמדות כלפי התכנית ושביעות רצון מהפעלתה והתרומה הנתפסת של התכנית.

 

כדי ללמוד לעומק ולהכיר מודלים שונים של הפעלת התכנית בבתי הספר ולהבין לעומק את עמדות הנסקרים בסוגיות אלו,  נעשה שימוש בהערכה איכותנית אשר כללה ראיונות בעשרה בתי ספר, חמישה מהם ממלכתיים וחמישה ממלכתיים-דתיים. בכל בית ספר רואיינו מספר אנשי צוות הקשורים לתכנית עוגן, ובהם מנהל בית הספר, רכז עוגן, מעצים, ומחנך הכיתה שבה לומד תלמיד עוגן. כמו כן נערך ריאיון קצר עם תלמיד או שניים המשתתפים בתכנית.

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/03/2012    

עדכוני rss