education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
תלמידים עולים ממדינות חבר העמים
 

מטרתה של עבודה זו היא להציג תמונת מצב של הישגי תלמידים עולים ממדינות חבר העמים בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים בישראל, כפי שהם באים לידי ביטוי במבחני המיצ"ב לפי הפירוט להלן:

  • שיעור העולים במערכת החינוך בשנים האחרונות.
  • הישגי התלמידים ילידי מדינות חבר העמים במבחני המיצ"ב לעומת הישגיהם של ילידי ישראל בבתי ספר דוברי עברית בפיקוח הממלכתי והממלכתי-דתי (ממ"ד)
  • הישגי התלמידים לפי רקע חברתי-כלכלי ולפי השכלת הורים

 

 הישגי תלמידים עולים ממדינות חבר העמים בראי נתוני המיצ"ב: תשס"ז - תש"ע

 הישגי תלמידים עולים מחבר העמים במערכת החינוך בישראל בראי נתוני מיצ"ב ופיזה

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  08/03/2012    

עדכוני rss