education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
הערכת תכנית תיכון אקדמי מקוון
 

 דוח הערכת תכנית 'תיכון אקדמי מקוון' - שנה"ל תשע"ט

 דוח הערכת תכנית 'תיכון אקדמי מקוון' - שנה"ל תשע"ט

התוכנית "תיכון אקדמי מקוון" הינה תוכנית משותפת של המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך ושל המרכז לחדשנות באוניברסיטת תל אביב. התוכנית נועדה לאפשר לתלמידי התיכון להתנסות בתהליכי הוראה-למידה אקדמיים, להכיר את האקדמיה מקרוב ולצבור נקודות זכות לקראת לימודים אקדמיים עתידיים (לרבות אפשרות קבלה ללימודים ללא צורך בפסיכומטרי).

במסגרת התוכנית, תלמידי החטיבות העליונות (כיתות י'-י"ב) לומדים קורס אקדמי המועבר בדרך של למידה דיגיטלית ולמידה פנים מול פנים, באמצעות הרצאות מצולמות ובהנחיית מורי בית הספר. תחומי הדעת בקורסים המוצעים בתוכנית הם היסטוריה, ביולוגיה, כלכלה ופיזיקה.

המזכירות הפדגוגית של משרד החינוך פנתה לראמ"ה בבקשה ללוות את התוכנית באמצעות מחקר הערכה. לאור העובדה שמדובר בשלבים ראשוניים של הטמעת התוכנית, בשלב זה מחקר ההערכה התמקד בראיונות טלפוניים עם מורים שהשתתפו בפיתוח מקצועי מטעם התוכנית. כמו כן התבצע איסוף מידע איכותני בהיקף מצומצם: ראיונות עומק עם מורים וקבוצות מיקוד עם תלמידים שכבר החלו ללמוד בתוכנית.

בדוח ההערכה יוכלו למצוא עניין כל העוסקים בקידום הפדגוגיה בשכבות הבוגרות, בחיבורים בין אקדמיה לבתי ספר ובכל מי שמתעניין בניסיונות לחדשנות פדגוגית.

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  07/06/2020    

עדכוני rss