education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
הערכת התכנית "אורח חיים בריא" מטעם הפיקוח על הבריאות - סיכום שנת הפעילות תשע"ב ותשע"ג
 

 הערכת התכנית "אורח חיים בריא" מטעם הפיקוח על הבריאות - סיכום שנת הפעילות תשע"ג

 קישור לקובץ PDF

 

 

הערכת התכנית "אורח חיים בריא" מטעם הפיקוח על הבריאות - סיכום שנת הפעילות תשע"ב

קישור לקובץ PDF

 

משרד החינוך, הפיקוח על תחום הבריאות, פועל להטמעת תכניות חינוך לבריאות בבתי ספר, במטרה להקנות ידע, עמדות ומיומנויות אשר יובילו להתנהגות מקדמת בריאות ולמניעת התנהגויות סיכוניות, ובפרט לשינוי התנהגותי בתחום התזונה ובתחום תרבות הפנאי, בדגש על עידוד פעילות גופנית.

 

מחקר ההערכה זה נועד לבחון את אופן יישום תכנית "אורח חיים בריא" ואת השפעותיה הנתפסות על התנהגות התלמידים ועל עמדות הנוגעים לדבר, באופן שיסייע בידי בעלי העניין להחליט באיזה אופן כדאי להמשיך ולקדם את החינוך לבריאות בשנים הבאות.

 

מטרות ההערכה, כפי שהוגדרו בשיתוף עם המפקחת על תחום הבריאות במשרד החינוך, היו:

1. לבחון את אופן יישום התכנית והטמעתה בבתי הספר: גורמים מקדמי הטמעה ומעכבי הטמעה; מהלכים להטמעת התכנית הלכה למעשה.

2. לבחון שינוי בעמדות ובדיווחים על התנהגויות של תלמידים, צוות והורים לגבי אורח חיים בריא (תזונה נכונה, פעילות גופנית ופנאי).

 

מערך ההערכה השלם הינו דו-שנתי: המחקר החל בתחילת שנת תשע"ב והסתיים בסוף שנת הלימודים תשע"ג.

 

בשנת תשע"ב שילב מחקר ההערכה חלק כמותי וחלק איכותני. במסגרת החלק הכמותי, נסקרו תלמידים בכיתות והתקיימו סקרים טלפוניים עם מנהלים, מובילי בריאות ומחנכים הן בבתי ספר אשר השתתפו בתכנית "אורח חיים בריא" מטעם הפיקוח על הבריאות בשנת תשע"ב והן בבתי ספר נדגמו כדי להוות מדגם ארצי מייצג (כדי שניתן יהיה ללמוד על המתרחש בתחום בהקשר לאורח חיים בריא ללא קשר לתכנית).

 

בשנת תשע"ג היה המחקר כמותי בלבד, ובמסגרתו נסקרו תלמידים בכיתות והתקיימו סקרים טלפוניים עם מחנכים ועם הורים הן בבתי ספר אשר השתתפו בתכנית "אורח חיים בריא" מטעם הפיקוח על הבריאות בשנת תשע"ג והן בבתי הספר שנדגמו כדי להוות מדגם ארצי מייצג. 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  28/02/2016    

עדכוני rss