education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
הערכת התכנית "אורח חיים פעיל ובריא" 
 

 הערכת תכנית "אורח חיים פעיל ובריא" בשנה"ל תשע"ה

 PDF

 

 הערכת תכנית "אורח חיים פעיל ובריא" בשנה"ל תשע"ג

 PDF

 

 הערכת תכנית "אורח חיים פעיל ובריא" בשנה"ל תשע"ב

 PDF

 

היחידה לתכניות משלימות למידה, בשיתוף המפקחת על תחום הבריאות והמפמ"ר לחינוך גופני, פועלות להטמעת תכניות חינוך לבריאות בבתי ספר במסגרת חוק "ארוחה יומית לתלמיד". המטרה היא להנחיל ידע, עמדות ומיומנויות שיובילו להתנהגות מקדמת בריאות ולמניעת התנהגויות סיכון בכלל, וכן לשינוי התנהגותי בתחום התזונה ובתחום תרבות הפנאי, בדגש על עידוד פעילות גופנית.

התכנית "אורח חיים פעיל ובריא" מבקשת להתמקד בהקניית ידע בתחום התזונה והבריאות ולהנהיג פעילות גופנית נוספת לצד שעות החינוך הגופני הקיימות במערכת השעות של בית הספר. התכנית גם מבקשת לשנות דפוסי התנהגות בתחום תרבות הפנאי. התפיסה המנחה היא שיש לשלב אורח חיים בריא בלמידה השגרתית.

ראמ"ה העריכה את התכנית בשנים תשע"ב, תשע"ג ותשע"ה.

מחקר ההערכה נועד לבחון את אופן יישומה של התכנית לקידום אורח חיים פעיל ובריא בבתי הספר ולקבל תמונה ראשונית של התפיסות בקרב הנוגעים בדבר (צוות בית הספר, התלמידים וההורים) בדבר השפעותיה של התכנית על התנהגות התלמידים בתחומי התזונה, פעילות הפנאי והפעילות הגופנית.

במחקרי ההערכה שולבו מחקר איכותני ומחקר כמותי.  

 

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  28/02/2016    

עדכוני rss