education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
שותפות הורים בעשייה הבית-ספרית בראי מנהלים, מורים והורים
 

 שותפות הורים בעשייה הבית ספרית בראי מנהלים, מורים והורים: תשע"ה-תשע"ו

 שותפות הורים בעשייה הבית ספרית בראי מנהלים, מורים והורים: תשע"ה-תשע"ו

הדוח מתמקד במערכת היחסים שבין בית הספר (מנהלים ומורים) לבין ההורים, שהנם אחד הגורמים המרכזיים בקהילה הסובבת את בית הספר. למעשה, אף שבתי ספר משפיעים על ההקשרים החברתיים והתרבותיים שבהם הם פועלים, הם גם מושפעים מהם. מחד גיסא, הגורמים השונים מציבים דרישות ואתגרים לבית הספר, ומאידך גיסא הם גם מקור חשוב לשיפור תהליכי החינוך, ההוראה והלמידה בו. קשרים הדדיים טובים בין בית הספר לקהילתו הם תנאי למימוש החזון והמטרות שלו, והם תורמים גם לביסוס חוסנה החברתי של הקהילה.

דוח זה עוסק ביחסים בין בית הספר לבין הורי התלמידים, בעלי העניין העיקריים במתרחש בו מתוך הקהילה הסובבת אותו. הדוח בוחן את אופי הקשר שבין מנהל בית הספר והמורים לבין הורי התלמידים בשנת תשע"ו, ובמידת האפשר גם לאורך השנים (תשע"ה - תשע"ו), ומתמקד בשלושה נושאים מרכזיים: הראשון, מידת השותפות של ההורים בבית הספר מנקודת מבטם של המנהלים, המורים וההורים. הנושא השני מתמקד באופי המעורבות של ההורים בבית הספר, ובכלל זה היבטים שעלולים להפריע לצוות החינוכי. הנושא השלישי בוחן את מידת ההשפעה של אופי הקשר בין בית הספר לבין ההורים, על-ידי שלושה מודלים סטטיסטיים המבוססים על נתוני מיצ"ב אקלים תשע"ו וסקר הורים תשע"ו. מודלים אלו בוחנים את אופי הקשר שבין מעורבות ההורים בעשייה הבית ספרית לבין מידת שביעות הרצון של מנהל בית הספר, המורים וההורים, תוך פיקוח על גורמי אקלים נוספים.

 מודלים לניבוי שביעות רצון של מנהלים ומורים מבית הספר: שותפות הורים, אווירה בית ספרית וגורמים תלויי תפקיד

  PDF 

המודלים המוצגים בדוח בוחנים את הגורמים החיצוניים והפנימיים העשויים להשפיע על עמדות חיוביות של מנהל בית הספר כלפי עבודתו (n=678) וכן של המורים המלמדים בו (16,840 מורים מתוך 770 בתי-ספר). בבסיס המודלים מונחת ההנחה כי כאשר מנהל בית הספר והמורים שבעי רצון מתפקידם הדבר עשוי להשפיע לטובה לא רק על התנהלות בית הספר כלפי פנים, קרי על הישגי התלמידים ורווחתם, אלא גם על הקהילה הסובבת אותו ובראשם הורי התלמידים. זאת ועוד, מחקרים מראים כי שותפות חינוכית בין בית הספר לבין ההורים משפיעה על העלאת המוטיבציה של התלמיד, מקדמת את הצלחתו בלימודים, תורמת לרווחתו הנפשית ועוזרת לשפר את איכות בית הספר. מכאן, שהבנת אופי הקשר שבין שביעות רצון המנהל והמורים לבין שותפות ההורים בבית הספר מקבלת משנה חשיבות. 

הממצאים מראים כי הקשר עם הורי התלמידים הינו גורם משמעותי בניבוי שביעות הרצון הן של המנהלים והן של המורים. בנוסף, התוצאות מראות כי מידת שביעות הרצון של מנהל בית הספר קשורה גם לאופי הקשר (שותפות או התערבות) שבין ההורים לבית הספר.  

בנוסף, כל אחד משני המודלים בחן גורמי השפעה ייחודים לתפקיד. כך למשל, בקרב מנהלים  נבחנה, בין היתר, גם מידת ההשפעה של גורמים הנתפסים בעיניהם כמפריעים לניהול מיטבי של בית הספר ואילו בקרב מורים נבחנה מידת ההשפעה של אופי הניהול של מנהל בית הספר על מידת שביעות הרצון של המורים. התוצאות שהתקבלו הראו שגם גורמים אלה, לצד גורמים נוספים, הנם בעלי השפעה משמעותית על מידת שביעות הרצון של המנהלים והמורים.  

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  04/07/2021    

עדכוני rss