education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
עמדות מנהלים ומורים בנוגע לפרסום מדדים בית-ספריים בחטיבות העליונות - פיילוט בערים פתח-תקווה וחיפה בשנת תש"ע
 

 עמדות מנהלים ומורים בנוגע לפרסום מדדים בית-ספריים בחטיבות העליונות - פיילוט בערים פתח-תקווה וחיפה בשנת תש"ע

 

בשלושת העשורים האחרונים מתחולל במערכות החינוך בארץ ובעולם תהליך של הגדלת סמכותם של ההורים והתלמידים בבחירת בתי ספר. בתהליך זה, נודעת חשיבות לשקיפות בנוגע למדדים בית-ספריים. בדו"ח זה מוצגים ממצאי מחקר להערכת פיילוט (תכנית חלוץ) לפרסום מדדים בית-ספריים בנוגע למבחני הבגרות בחטיבות העליונות. הפיילוט נערך בשנת תש"ע בשתי ערים בישראל: חיפה ופתח-תקווה.

מטרת המחקר הייתה לבחון את עמדותיהם של מנהלים ומורים בחטיבות עליונות המגישות לבגרות בנוגע לפרסום מדדים בית-ספריים. מערך המחקר כלל ראיונות עומק בגישה איכותנית וסקר טלפוני בגישה כמותית. בראיונות העומק השתתפו מנהלים ומורים מכל החטיבות העליונות שבקבוצת הפיילוט. הראיונות נערכו במהלך החודשים מרץ-יוני 2010. בסקר הטלפוני השתתפו מנהלים מכל החטיבות העליונות שבקבוצת הפיילוט ומדגם מייצג של מנהלי חטיבות עליונות מכלל הארץ. הסקרים הטלפוניים התבצעו במהלך החודשים ינואר-מרץ 2010.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  07/07/2013    

עדכוני rss