education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
הערכת מסעות בני נוער לפולין בשנת 2009: השפעות קוגניטיביות, ערכיות ורגשיות
 

השואה שפקדה את הקהילות היהודיות באירופה ובצפון אפריקה במהלך מלחמת העולם השנייה הייתה האירוע הקיצוני והחמור ביותר של השמדת עם בתולדות האנושות בכלל והעם היהודי בפרט. ההשמדה השיטתית של הקהילות היהודיות, שנפסקה עם תבוסתה של גרמניה הנאצית, הייתה הרקע להקמתה של מדינת ישראל.

 

לאור החשיבות החינוכית שרואה מערכת החינוך בהוראת השואה והנחלת זיכרון השואה לתלמידים, הוחלט במשרד החינוך בשנת 1988 על הוצאת משלחות של בני נוער לאתרי מחנות ההשמדה בפולין מטעם משרד החינוך, וזאת כדי "לחזק את שייכותם של התלמידים לעם ישראל ואת זיקתם למורשתו ולדורותיו" (חוזר מנכ"ל תשס"ה/4(ב)). מאז ועד היום יוצאות משלחות בני נוער לפולין מטעם משרד החינוך, ומשתתפים בהן תלמידי כיתות י"א-י"ב שבוחרים לצאת.

 

המסע לפולין הוא חוויה לימודית ייחודית הנמשכת כשמונה ימים, ובהם התלמידים מבקרים באתרי מחנות ההשמדה, במרכזים יהודיים לשעבר ובאתרי תיירות בפולין. המסע נחשב שיא של תהליך חינוכי מתמשך, שתחילתו בהכנה לקראתו וסיומו בעיבוד חינוכי של חוויות המסע ובשיתוף חברי הקהילה.


בשנת 2008 פנה מינהל חברה ונוער במשרד החינוך לרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה) בבקשה לערוך מחקר הערכה בנושא יציאתן של משלחות בני נוער לפולין. המחקר נועד לבחון אם, ובאיזו מידה, מסעות בני הנוער לפולין משיגים את מטרותיהם, כפי שהוגדרו על ידי משרד החינוך, מבחינה קוגניטיבית, ערכית ורגשית.


הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה) ערכה את המחקר בשנת 2009 בשיתוף המרכז האוניברסיטאי אריאל. הדוח מתמקד בהשפעות המסע בראי הממצאים שהתקבלו מתוך שאלונים שהועברו בקרב מדגם ארצי מייצג של תלמידי כיתות י"א, ומתוך ראיונות עם מנהלים, מורים ובעלי תפקידים אחרים.

דוח ומצגת הערכת מסעות בני נוער לפולין בשנת 2009 - השפעות קוגניטיביות, ערכיות ורגשיות

 הדוח המלא

 תקציר וסיכום

 מצגת

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  08/03/2012    

עדכוני rss