education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
יישום שלב א' של התוכנית הלאומית בחינוך
יישום הרפורמה בשנה הראשונה (התשס"ו) ובשנה השניה (התשס"ז)
 

בינואר 2005 החליטה ממשלת ישראל לאמץ וליישם את התכנית הלאומית לחינוך שגובשה בידי כוח המשימה הלאומי לקידום החינוך בישראל (גוף שהקימה הממשלה בספטמבר 2003). בעקבות החלטת הממשלה החלו משרד החינוך והרשויות המקומיות ביישום שלב א' של התכנית בשנת הלימודים התשס"ו, ב-34 רשויות מקומיות בארץ. בשל התנגדותם של ארגוני המורים ליישום התכנית ולנוכח העובדה ששנת הלימודים התשס"ו  עמדה בפתח, הוחלט על יישום חלקי מאוד של ההמלצות, בתקווה שבמהלך התשס"ו תגיע המדינה להסכם עם ארגוני המורים.

בסך הכל יושמה התכנית בשנים תשס"ו ותשס"ז בכ-180 בתי ספר יסודיים רשמיים: ממלכתיים, ממלכתיים-דתיים ובמגזר דוברי הערבית, שבהם לומדים כ - 67,000 תלמידים.

מחקרי הערכה בשנים התשס"ו והתשס"ז עקבו אחר יישומם של נושאים אלו  בשתי השנים של יישום התכנית. 

 

  • מחקר ההערכה בשנת התשס"ז מבוסס על דיווחי מנהלי בית ספר, מורים, הורים ומפקחים, ובוחן בשיטות  מחקר כמותיות את יישום התכנית בפרספקטיבה של שנתיים, ומבקש לעמוד הן על מגמות שינוי בהטמעת התכנית והן לבדוק באיזו מידה הצליחו בתי הספר ומשרד החינוך להתגבר על מכשולים שזוהו בסוף שנת היישום הראשונה של התכנית.    דוח הערכה התשס"ז - ישום הרפורמה בשנה השנייה

 

  •  מחקר ההערכה בשנת התשס"ו  מבוסס על דיווחי מנהלי בית ספר, מורים, הורים ונציגים של הרשויות המקומיות, ובודק בשילוב של שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות עמדות, רשמים, ושביעות רצון מהתכנית, מהאופן שבו יושמה הלכה למעשה ומהשפעותיה על התלמידים ועל בעלי התפקידים השונים.

  •  דו"ח הערכה התשס"ו - יישום הרפורמה בשנה הראשונה

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  02/09/2011    

עדכוני rss