education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
הוראה ולמידה מרחוק בתקופת משבר הקורונה – סקר מורים והורים
 

הוראה ולמידה מרחוק: לקחים מתקופת הסגר בעקבות מגיפת הקורונה

בתחילת שנת 2020 פרצה מגיפת הקורונה בישראל. החל ממרץ 2020 ועד למרץ 2021 בתי הספר נסגרו לתקופות ארוכות עקב המגיפה, והמערכת עברה למתכונת של הוראה ולמידה מרחוק. באפריל 2021 בתי הספר חזרו למתכונת של נוכחות מלאה בבתי הספר, אולם המגיפה העולמית עדיין לא חלפה וקיים סיכוי לסגירה מחודשת של בתי הספר וללמידה מרחוק.

במהלך תקופת הסגירה של בתי הספר ביצעה ראמ"ה סקרים בקרב שתי אוכלוסיות מפתח: מורים והורים לתלמידים הלומדים בבתי הספר. הסקרים התבצעו בשתי פעימות: הפעימה הראשונה בחודשים יולי - אוגוסט 2020, זמן קצר אחרי שבתי הספר נסגרו; הפעימה השנייה בחודשים ינואר - מרץ 2021, לאחר שמשרד החינוך ביצע מהלכים רבים בתחומים של הצטיידות, פיתוח מקצועי, גיבוש מתודות הוראה ולמידה ועוד.

שני הסקרים בשתי הפעימות הועברו בקרב מדגמים ארציים מייצגים של מורים המלמדים בכיתות א'-י"ב ובקרב הורים לילדים הלומדים בשכבות גיל אלו.

סקרי המורים עסקו בסוגיות כגון מידת הזמינות של אמצעים ותנאים לשם ביצוע הוראה מרחוק; צרכי סיוע ופיתוח מקצועי; תפיסות בדבר פדגוגיה מיטבית של הוראה מרחוק; עמדות ביחס לאפקטיביות של הוראה מרחוק ועוד.

סקרי ההורים עסקו בסוגיות כגון ההשתתפות של ילדיהם בהוראה מרחוק; מידת הזמינות של אמצעים ותנאים להשתתפות של הילדים בלמידה מרחוק; עמדות ביחס לאפקטיביות של מתכונת למידה זו ועוד.

אופן הביצוע של הסקרים מאפשר לבחון שינויים שהתרחשו בין שתי הפעימות, כמו גם לזהות אתגרים, נקודות חוזק, פערים בין קבוצות שונות באוכלוסייה ועוד.

מבחר ממצאים מסקר הוראה ולמידה מרחוק בתקופת הקורונה - מורים והורים

 מבחר ממצאים מסקרי הורים ומורים

פעימה שנייה

סקר מורים - הוראה ולמידה מרחוק (פברואר-מרץ 2021)

 הוראה ולמידה מרחוק - סקר מורים

 הוראה ולמידה מרחוק -  סקר מורים 

סקר הורים - הוראה ולמידה מרחוק (ינואר-מרץ 2021)

 הוראה ולמידה מרחוק - סקר הורים

 הוראה ולמידה מרחוק - סקר הורים

 

פעימה ראשונה

סקר מורים - הוראה ולמידה מרחוק (יולי-אוגוסט 2020)

 הוראה ולמידה מרחוק - סקר מורים 

 הוראה ולמידה מרחוק -  סקר מורים 

 נספח - סקר מורים 

 נספח - סקר מורים 

סקר הורים - הוראה ולמידה מרחוק (אוגוסט 2020)

 הוראה ולמידה מרחוק - סקר הורים

 הוראה ולמידה מרחוק - סקר הורים

 נספח - סקר הורים

 נספח - סקר הורים

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/09/2021    

עדכוני rss