education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ראשית הקריאה והכתיבה בכיתות א' ו-ב'

הערכה דו-שנתית התשס"א - התשס"ב

האגף להערכה ומדידה, בשיתוף האגף לחינוך יסודי, ביצע בשנת הלימודים התשס"א הערכה העוסקת ברכישת מיומנויות הקריאה והכתיבה בכיתה א'. ההערכה בוחנת את התהליך של רכישת הקריאה והכתיבה במהלך שנת הלימודים הראשונה של התלמיד בבית-הספר ומציגה תמונת מצב אודות השיטות להקניית הקריאה והתקדמות התלמידים במשך שנת הלימודים. ההערכה כוללת:

 

  • ראיונות עם מחנכי כיתות א';

  • מיפוי כיתתי של התנהגויות הקריאה של התלמידים בתחילת שנת הלימודים ובמחצית השנייה של שנת הלימודים;

  • ראיונות אישיים עם אנשי מקצוע שונים במטה ובמחוזות.

 

אפשר להוריד את דו"ח ההערכה וכן מצגת המסכמים את הנתונים מהתשס"א.

 

לבקשת האגף לחינוך יסודי המשיך האגף להערכה ומדידה בהערכה גם בשנת הלימודים התשס"ב. ההערכה עסקה ברכישת מיומנויות הקריאה והכתיבה בכיתות א' ו-ב' כפי שהיא משתקפת בעיני המורות ולפי הערכתן. נבחן תהליך רכישת הקריאה והכתיבה במהלך השנתיים הראשונות של התלמיד בבית-הספר, ומוצגת תמונת מצב אודות השיטות להקניית הקריאה והתקדמות התלמידים במהלך הלימודים לפי הערכת מחנכות הכיתה.

 

אפשר להוריד את דוח ההערכה וכן מצגת המסכמים את הנתונים מהתשס"ב.

 

קישורים נוספים

בשנת התשס"ג פרסם משרד החינוך קול קורא להגשת הצעות מחקר בנושא: מבחני הישגים ברכישת הקריאה בכיתות א'-ב'. המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, אשר זכה במכרז, פיתח גרסה ניסיונית של המבחן ובדק אותה במהלך שנת התשס"ד.
 
  מבחן הישגים ברכישת הקריאה בכיתות א' - סיכום תהליך הפיתוח וההעברה הניסיונית

 

דוח זה מסכם את תהליך הפיתוח של מבחן ההישגים בקריאה לכיתה א' (מבדק קריאה וכתיבה לכיתות א'). המבדק פותח עבור מחנכי כיתה א' ונועד לספק להם כלי לניטור רכישת השליטה במיומנויות הקריאה והכתיבה של תלמידי כיתתם, לאורך שנת הלימודים.

 

  מבחן הישגים ברכישת הקריאה והכתיבה בכיתות ב' - דוח מסכם למקבלי החלטות

 

דוח זה מסכם את תהליך הפיתוח של מבחן ההישגים ברכישת הקריאה והכתיבה לכיתה ב'. מטרת המבחן היא לאמוד את מידת עמידתם של התלמידים בישראל ברמה הנדרשת במיומנויות הקריאה והכתיבה בסוף כיתה א', לאתר מוקדי קושי ברכישת מיומנויות אלה, ולבחון את יעילות הוראתן בכיתה א'.

  

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  02/09/2011    

עדכוני rss