education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
הערכת תכנית סחל"ב (סטודנטים חוברים לבתי-ספר) בשנה"ל תשע"ח
 

 דוח הערכת תכנית סחל"ב   

 דוח הערכת תכנית סחל"ב   

 מצגת 

תכנית סחל"ב (סטודנטים חוברים לבתי הספר) מופעלת על ידי האגף לחינוך יסודי ופועלת בשנים האחרונות בכ-200 בתי ספר המשתייכים ליום חינוך ארוך. במסגרת התוכנית נכנסים סטודנטים לבתי הספר לצורך עבודה ממוקדת עם קבוצות של תלמידים בתוך הכיתות בהיקף של כ-4 שעות שבועיות ובתמורה לפעילות זו, הם זכאים למלגת לימודים. על פי מובילי התוכנית, התוכנית שמה לעצמה כמטרה מרכזית לקדם את התלמידים הן מבחינה לימודית והן מבחינה אישית ורגשית באמצעות מתן מענה מותאם ככל האפשר, בדגש על תלמידים מתקשים.

בשנת הלימודים תשע"ח לוותה התוכנית בהערכה מעצבת של ראמ"ה, שנועדה לספק למשרד החינוך מידע בנוגע להשגת המטרות הנתפסות של התוכנית, אופן יישומה, מידת שביעות הרצון של המעורבים בתוכנית וכן בחינת מודל העבודה שבבסיס התוכנית. ההערכה מבוססת על שילוב של מחקר כמותי ומחקר איכותני. במסגרת ההערכה הכמותית התבצעו בשנה"ל תשע"ח ראיונות טלפוניים למנהלות, למורות ולסטודנטיות ב-170 בתי ספר, ובמסגרת ההערכה האיכותנית בוצעו ראיונות לכלל המעורבים בתוכנית במדגם של 10 בתי ספר.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  14/12/2019    

עדכוני rss