education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
שביעות רצון של מנהלים ומורים מבית הספר: שותפות הורים, אווירה בית ספרית וגורמים תלויי תפקיד
 

 דוח שביעות רצון של מנהלים ומורים מבית הספר: שותפות הורים, אווירה בית ספרית וגורמים תלויי תפקיד

  PDF

 

המחקרים המוצגים בדוח בוחנים את הגורמים החיצוניים והפנימיים העשויים להשפיע על עמדות חיוביות של מנהל בית הספר כלפי עבודתו (n=678) וכן של המורים המלמדים בו (16,840 מורים מתוך 770 בתי-ספר). בבסיס המחקרים מונחת ההנחה כי כאשר מנהל בית הספר והמורים שבעי רצון מתפקידם הדבר עשוי להשפיע לטובה לא רק על התנהלות בית הספר כלפי פנים, קרי על הישגי התלמידים ורווחתם, אלא גם על הקהילה הסובבת אותו ובראשם הורי התלמידים. זאת ועוד, מחקרים מראים כי שותפות חינוכית בין בית הספר לבין ההורים משפיעה על העלאת המוטיבציה של התלמיד, מקדמת את הצלחתו בלימודים, תורמת לרווחתו הנפשית ועוזרת לשפר את איכות בית הספר. מכאן, שהבנת אופי הקשר שבין שביעות רצון המנהל והמורים לבין שותפות ההורים בבית הספר מקבלת משנה חשיבות.

 

הממצאים מראים כי הקשר עם הורי התלמידים הינו גורם משמעותי בניבוי שביעות הרצון הן של המנהלים והן של המורים. בנוסף, התוצאות מראות כי מידת שביעות הרצון של מנהל בית הספר קשורה גם לאופי הקשר (שותפות או התערבות) שבין ההורים לבית הספר.

 

בנוסף, כל אחד משני המחקרים בחן גורמי השפעה ייחודים לתפקיד. כך למשל, בקרב מנהלים  נבחנה, בין היתר, גם מידת ההשפעה של גורמים הנתפסים בעיניהם כמפריעים לניהול מיטבי של בית הספר ואילו בקרב מורים נבחנה מידת ההשפעה של אופי הניהול של מנהל בית הספר על מידת שביעות הרצון של המורים. התוצאות שהתקבלו הראו שגם גורמים אלה, לצד גורמים נוספים, הנם בעלי השפעה משמעותית על מידת שביעות הרצון של המנהלים והמורים.  

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  09/11/2018    

עדכוני rss