education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
הערכת רפורמת 'סייעת שנייה' בגני ילדים
 

רפורמת 'סייעת שנייה' מהווה הזדמנות לשינוי בכל מערך העבודה בגני הילדים לצורך יישום סביבות למידה מתקדמות, המאפשרות התאמת מערכת גני הילדים ואיכות העבודה בהם למציאות של המאה ה-21. הרפורמה מבטאת שינוי תפיסתי-מערכתי במערך הגיל הרך במדינת ישראל ומאפשרת הזדמנות למעבר מניהול היררכי ביורוקרטי לניהול דיאלוג רשתי, המקדם שותפות וייחודיות, אוטונומיה, יזמות וביטוי אישי - לכל השדרה המקצועית.

מרכיבי הרפורמה כוללים: (1) חלוקת גני ילדים לאשכולות גנים ומינוי גננת מובילה המלווה ומנחה את הצוותים החינוכיים, מגבשת עבודת צוות ומסייעת בקידום מטרות משותפות לגננות באשכול. (2) תוספת סייעת שנייה – בכל גני הילדים (גילאי 4-3) שבהם לומדים 30 ילדים ומעלה, במטרה להעניק מענה הולם יותר מזה הקיים לצורכי הילדים בתוך הגן. עקב כך 340,000  ילדים קיבלו תוספת של סייעת בגנים. (3) העשרת הסביבה החינוכית – לרווחת הילדים וקידומם. הרשויות המקומיות שבהן ביקשו הגנים סייעת שנייה, קיבלו תקצוב בגובה של 5,000-1,000 ש"ח לגן, על פי דירוג למ"ס, לכל גני הילדים ביישוב (גילאי 4-3).

הרפורמה החלה לפעול בשנת תשע"ו בפריסה ארצית בכל גני הילדים בגילאי 4-3 בפיקוח הממלכתי. ראמ"ה ליוותה בהערכה רפורמה זו בשנים תשע"ו, תשע"ז ותשע"ח.

מחקרי ההערכה שילבו מתודולוגיה כמותית ואיכותנית והתבסס על ממצאים שנאספו מהורים, מגננות, מסייעות, מגננות מובילות, ממפקחות וממנהלות מחלקות גני ילדים ברשויות מקומיות.

הסוגיות העיקריות במחקרי ההערכה נגעו להשפעות ולהשלכות הנתפסות של כל אחד ממרכיבי הרפורמה - חלוקת גני ילדים לאשכולות גנים והוספת גננות מובילות, הוספת סייעת שנייה בגני הילדים, והקצאת תקציב העשרה לגני הילדים. בתוך כך נבחנו סוגיות מרכזיות הנוגעות לכלל המעגלים והגורמים המעורבים בחיי הגן, ובכללם רווחתם של הילדים, העשייה החינוכית בגנים ותפקודן ותפיסותיהן של הגננות, הסייעות, הגננות המובילות, והמפקחות ביחס לרפורמה כולה.

תשע"ח

 דוח הערכת רפורמת סייעת שנייה בגני הילדים - תשע"ח

תשע"ז

 דוח הערכת רפורמת 'סייעת שנייה' בגני ילדים -תשע"ז

  דוח הערכת רפורמת 'סייעת שנייה' בגני ילדים -תשע"ז

תשע"ו

 דוח הערכת רפורמת 'סייעת שנייה' בגני ילדים -תשע"ו 

 דוח הערכת רפורמת סייעת שנייה' בגני ילדים - תשע"ו

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  22/09/2022    

עדכוני rss