education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
הערכת התמיכה מסוג סיוע לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים הנתמכים במסגרת תכנית השילוב
 

  דוח הערכת התמיכה מסוג סיוע לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים במסגרת תכנית השילוב בגני ילדים ועד כיתה י"ב במוסדות חינוך רגילים תשס"ט

 

לאור העלייה במגמת השילוב של תלמידים בעלי לקויות מורכבות במסגרות חינוך רגילות, ולאור המחלוקות שהתגלעו בין אנשי מקצוע ומחקר שונים, ובינם לבין הורים ובעלי אינטרס אחרים בנוגע לתמיכה מסוג סיוע (שעלתה בתגובה למגמה זו), פנה האגף לחינוך מיוחד לראמ"ה בבקשה לבחון סוגיות שונות הקשורות בתמיכה מסוג סיוע.

 

מטרת ההערכה להכיר ולמפות את תהליכי קבלת ההחלטות של וועדות שילוב מוסדיות, המובילים לקביעת זכאות לקבלת תמיכה מסוג סיוע, את דפוסי הפעולה והעבודה של סייעות, וכן את התפיסות של בעלי תפקידים שונים (מחנכות, מורות חינוך מיוחד והורים) בנוגע לאפקטיביות של עבודתן.

 

לצורך כך תוכנן והוצא לפועל בשנה"ל תשס"ט, מערך מחקר רחב, שהוא מעין רשומון של עמדות, אשר בחן את עמדותיהם של קשת רחבה של בעלי מקצוע ועניין – מנהלי מתי"אות, יו"ר וועדות שילוב, מחנכות וגננות אם, מורות וגננות שילוב, הורים, תלמידים וסייעות. עמדותיהם של השופטים השונים נבדקו באמצעות מגוון כלי מחקר – שאלונים סגורים שהתייחסו למדגם מייצג של כ-1,100 תלמידים בעלי לקויות הזכאים לתמיכה מסוג סיוע (המהווים כשליש מכלל התלמידים המקבלים תמיכה זו), ונותחו לעומק, בניתוח איכותני, סיפורי מקרה של 16 תלמידי בתי-ספר. ו-2 קבוצות מיקוד של מנהלי מתי"אות.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/03/2012    

עדכוני rss