education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
שימוש בתוצאות דוחות הערכה
 

כל עבודת הערכה הנעשית ע"י ראמ"ה עוברת שורה של תהליכי בקרה, חשיפה, הצגה והפצה. באופן עקרוני, כל התוצרים של ראמ"ה מכוונים לשיפור תהליכים בבתי הספר ובמערכת כולה, במסגרת תפיסה של "הערכה בשירות הלמידה". להלן תיאור של מהלכים טיפוסיים של חשיפת ממצאים, הצגתם והפצתם:

 

  • מתן משוב עדכני למובילי התכניות במהלך יישומה במסגרת תפיסה של "הערכה מעצבת": כפי שציינו לעיל, כבר במהלך איסוף הנתונים, נעשית הצגה של ממצאים ראשוניים למובילי התכניות, במטרה לסייע להם בעידכון ובשיפור התכנית.

 

  • הצגה של ממצאים מסכמים של הערכת הפרוייקט לבעלי העניין: לאחר תום תהליכי איסוף הממצאים ועיבודם, הם מוצגים בפורומים של הנהגת המשרד ובקרב בעלי עניין נוספים שעשויים להיות גופים נוספים מחוץ למשרד והציבור הרחב.

 

  • פרסום דוחות מדעיים המוצגים באתר האינטרנט הרשמי של ראמ"ה ונגישים לבעלי העניין ולציבור הרחב: לאחר הצגת הממצאים בפני הפורומים הרלוונטיים, דוחות ההערכה ודחות מדעיים שמתבססים על הנתונים שנאספו מתפרסמים באתר האינטרנט הרשמי של ראמ"ה.
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  04/07/2015    

עדכוני rss