education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
הערכת תכנית "שיר של יום"
 

התוכנית "שיר של יום" הינה יוזמה של האגף לחינוך יסודי, ובמסגרתה התלמידים בבית הספר פותחים את יום הלימודים בשירה משותפת של שיר שנבחר לאותו השבוע, ולאחריו מתקיימת שיחה בנושא השיר או בנושאים אקטואליים ורגשיים אחרים. המטרות המרכזיות שהוצבו לתוכנית הן פתיחה של יום הלימודים באווירה נעימה, תוך התעניינות בשלומו של התלמיד. השיר נתפס כפלטפורמה המזמנת שיח רגשי וערכי על נושאים מחיי הילדים באמצעות השירה. ערך מוסף של השירה הוא חשיפה לתכנים מרכזיים מהתרבות והמורשת היהודית-ישראלית, ואמצעי המסייע בחיזוק היכולות השפתיות.

התוכנית הוכנסה לבתי הספר שבחרו ליישמה באמצע שנת הלימודים תשע"ז. ראמ"ה מלווה את התכנית בהערכה בשנה הראשונה (תשע"ז) והשנייה (תשע"ח) ליישומה.

הפעימה הראשונה של ההערכה בשנת תשע"ז באה לבחון את הטמעת התכנית ותפיסות ועמדות צוותי ההוראה כלפי התכנית. הפעימה השנייה של ההערכה בשנת תשע"ח באה לבחון את המשך תהליך ההטמעה וההתבססות של התוכנית, בין השאר באמצעות עמידה על מגמות השינוי בהשוואה לשנה שעברה בכ-500 בתי ספר יסודיים שכשליש מהם החל את התוכנית בשנה שעברה וכשני שלישים מהם - בשנה הנוכחית.

ההערכה שילבה מחקר כמותי מבוסס שאלונים בקרב מנהלים ומורים המשתתפים בתוכנית עם מחקר איכותני באמצעות ראיונות, תצפיות וקבוצות מיקוד בקרב מנהלים, מורים ותלמידים.

 דוח הערכת תכנית "שיר של יום" - תשע"ח

 PDF

 דוח הערכת תכנית "שיר של יום" - תשע"ז

 PDF

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  11/12/2019    

עדכוני rss