education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
תמונת מצב: לימודי המדעים בישראל
 

 תמונת מצב: לימודי המדעים בישראל

 תמונת מצב: לימודי המדעים בישראל 

 

דוח מצב לימודי המדעים בישראל מביא לראשונה סקירה מקיפה של ההישגים והעמדות של התלמידים בישראל בתחום המדעים – בחטיבות הביניים תחום העומד בפני עצמו ובחטיבות העליונות כמה תחומים אשר במרכזם: ביולוגיה, כימיה ופיסיקה. סקירה זו מאפשרת לצייר תמונה מקיפה ואינטגרטיבית של מצב לימודי המדעים בישראל.

הסקירה מתבססת על נתונים קיימים ממבחני המיצ"ב, טימס, ופיזה אשר לראשונה מובאים יחד זה לצד זה ולצדם עיבודים חדשים של נתונים משאלון הרקע במיצ"ב ושל נתונים ממבחני הבגרות במקצועות המדעיים.

שילוב של מידע משכבות גיל שונות לאורך שנים מאפשר בנוסף גם להתבונן על הקשר שבין רמת ההישגים של התלמידים במהלך לימודיהם (כיתה ח'), ובין רמת הלימודים בסיום לימודיהם (בחינות הבגרות), על כך בפרק הבוחן את שיעורי הניגשים לבגרות לאור הישגים קודמים במיצ"ב.

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/03/2021    

עדכוני rss