education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
הפרוייקטים שראמ"ה מלווה בהערכה
 

ראמ"ה עוסקת בהערכת פרויקטים רחבי היקף, אשר נמצאים במוקד העשייה של משרד החינוך  והציבור הרחב. להלן נציג חלוקה של הפרויקטים אותם ראמ"ה מעריכה, עפ"י המטרות העיקריות שהציבו מובילי התוכניות. חשוב לזכור כי מדובר בחלוקה אנליטית, ובפועל פרויקטים רבים מתאפיינים בריבוי מטרות:


• הערכת תוכניות מערכתיות שעוסקות בקידום לימודי של בתי הספר: במסגרת תוכניות אלו מבקש משרד החינוך לקדם הישגים לימודיים של התלמידים באמצעות הטמעת מתודות פדגוגיות חדשות, הקצאת משאבים, הכשרת סגלי הוראה, שינויים מבניים/ארגוניים בבתי הספר וכיו"ב. דוגמאות: רפורמת "אופק חדש"; תוכנית המנכ"ל לקידום הישגי התלמידים במקצועות הליבה; תוכניות להעלאת שיעורי הזכאות לבגרות ועוד


• הערכת תוכניות לקידום לימודי של אוכלוסיות מזוהות בבתי הספר: כאן הכוונה לתוכניות בהן המשרד (או יחידות של המשרד) מבקש למקד משאבים ומאמצים באוכלוסיות מזוהות הדורשות טיפול פדגוגי מיוחד. לרוב, הכוונה לאוכלוסיות שמפגינות הישגים נמוכים באופן יחסי (לדוגמא: תכנית פל"א לקידום לימודי של יוצאי אתיופיה; תכנית חומש לקידום ההישגים במגזר הערבי ועוד), ולפעמים מדובר גם באוכלוסיות שדווקא מפגינות רמת הישגים גבוהה יחסית, ואשר קיים רצון לקדם אותה להצטיינות בתחומים שונים (לדוגמא: תכנית אמירים לקידום המצויינות; תכנית "מצויינות 2000" לקידום תלמידים מצטיינים בתחומי המתמטיקה והמדעים)


• תוכניות שמתמקדות בקידום האקלים החברתי בבתי הספר: תכניות אלו נולדו מתוך הבנת החשיבות של אקלים בית ספרי מיטבי הן כמטרה בזכות עצמה והן כאמצעי לקידום הישגים לימודיים  (לדוגמא: מפתח הלב, הליבה החברתית)


• תוכניות שמתמקדות ברווחת הפרט ובמניעת נשירה: תכניות אלו מתמקדות באוכלוסיות בעלות קשיי הסתגלות ותפקוד בבית הספר, קשיים אשר יכולים לנבוע מרקע משפחתי קשה, משברים בחיי התלמיד ומשפחתו, קשיים הנובעים מהגירה וכיו"ב ( לדוגמא: חינוך אישי בת-ים, תכנית עוגן).


• הערכה (Evaluation) של ההטמעה של כלי הערכה (Assessment) בבתי הספר: במסגרת הערכות אלו מבקשת ראמ"ה לעקוב אחר תהליכי הטמעה של כלי  הערכה בבתי הספר ובמערכת כולה (דוגמאות: הערכת ההטמעה של מבדק עמי"ת, הערכת ההטמעה של הכלי להערכת מורים ועוד).

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  30/11/2017    

עדכוני rss