education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
הערכת תלמ"א (התכנית הלאומית למצוינות באנגלית)
 

תלמ"א (התכנית הלאומית למצוינות באנגלית) היא תכנית המיועדת לתלמידים מסיימי כתות ג', ד', ו-ה' הלומדים בחינוך הרשמי, ומטרתה לאפשר לתלמידים לחזק את ביטחונם ואת ידיעותיהם בשפה האנגלית. במסגרת תכנית תלמ"א התלמידים מגיעים בתחילת חופשת הקיץ לבית הספר לשלושה שבועות של לימודי אנגלית. כל תכנית הלימודים בתלמ"א מתקיימת בשפה האנגלית ומועברת על ידי שני מורים – האחד מישראל והשני מחו"ל (עפ"י רוב מארה"ב). יום הלימודים כולל שני חלקים עיקריים: לימודים בגישה מסורתית בהוראה פרונטלית, לצד לימודים חווייתיים יותר המתקיימים באמצעות התנסויות ופרויקטים כיתתיים ובית-ספריים. תלמ"א מתקיימת בשלושת השבועות הראשונים של חופשת הקיץ, מ-1 עד 21 ביולי. התכנית, המתקיימת זו השנה השלישית, הקיפה בתשע"ו 30 בתי ספר ו-70 כיתות בשש רשויות.

על פי מובילי התכנית, התכנית נועדה לממש חמישה יעדים עיקריים: (א) לחזק בקרב התלמידים את הביטחון, תחושת המסוגלות והידע בשפת האנגלית, (ב) לאפשר לכל תלמיד ותלמידה להתקדם במקצוע הליבה ללא קשר לרקע הכלכלי של משפחתם, ובכך להביא לצמצום פערים חברתיים, (ג) לאפשר למורות ולמורים להתנסות בשיטות הוראה מתקדמות ללימוד שפה זרה, (ד) להרחיב את מאגר המורים הפוטנציאליים להוראת אנגלית באמצעות התנסות בתכנית, (ה) להטמיע את התפיסה שבית הספר מהווה מסגרת ללמידה חווייתית.

בשנת תשע"ד ביצעה ראמ"ה מחקר הערכה של התכנית, אשר התמקד בעיקר בבחינת יישום התכנית, על מרכיביה השונים, ובבחינת עמדות המעורבים בתכנית כלפיה.

תשע"ד

 הערכת תכנית 'בתי הספר של החופש הגדול - באנגלית' (תלמ"א) - קיץ תשע"ד

 הערכת תכנית 'בתי הספר של החופש הגדול - באנגלית' (תלמ"א) - קיץ תשע"ד

תשע"ו

בשנת תשע"ו ביצעה ראמה מחקר המשך לתכנית זו, אשר נעשה לאור התכנית הלאומית לקידום לימודי האנגלית. הערכת התכנית בשנה"ל תשע"ו התקיימה בשני שלבים:

שלב א' - הפעלת התכנית - עוסק בהערכת יישום התכנית בזמן פעילותה: בחינת המרכיבים הנתפסים כאפקטיביים וכבעלי פוטנציאל לקידום לימודי האנגלית בעיני הגורמים השונים המעורבים בתכנית, בחינת האפשרות הטמונה בתכנית להרחיב את עתודת המורים לאנגלית, וההשפעות הנתפסות של התכנית על לימוד האנגלית והוראתה. הממצאים בשלב א' מתארים את עמדותיהם ושביעות רצונם של הגורמים השונים ביחס לתכנית, וכן ביחס לאפקטיביות הנתפסת שלה בלבד (לא זו האובייקטיבית), וזאת על סמך הערכה שנעשתה בקרב מורי תלמ"א מיד בתום הפעלת התכנית בחודש יולי 2016. כמו כן נערכו ראיונות עם קבוצת מיקוד של תלמידים במדגם של בתי ספר שהשתתפו בתכנית.

שלב ב' (מעקב) - תפיסת התכנית בטווח הארוך - עוסק בהערכת ההשפעות וההשלכות הנתפסות של התכנית לטווח הארוך בבתי הספר. מחקר זה מתמקד בהערכה של התכנית בראי הזמן, לאחר שהתלמידים והמורות חזרו לבתי הספר, ובעיקר בבחינת יכולתה של התכנית לגרום לשינוי בר-קיימא הן בשיטות ההוראה של המורות והן ביחסם של התלמידים לשפה האנגלית וברמות הביטחון ותחושת המסוגלות שלהם בשפה. ההערכה של שלב זה התבצעה במהלך החודשים ינואר-פברואר 2017. במסגרת המחקר רואיינו מורות ישראליות שלימדו בתלמ"א ומורות לאנגלית המלמדות בבתי ספר שהשתתפו בתכנית. כמו כן נערכו ראיונות עם קבוצת מיקוד של תלמידים במדגם בתי ספר שהשתתפו בתכנית.

 הערכת תלמ"א (התכנית הלאומית למצוינות באנגלית) - קיץ תשע"ו

 הערכת תלמ"א (התכנית הלאומית למצוינות באנגלית) - קיץ תשע"ו

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  26/07/2017    

עדכוני rss