education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
הערכת התכנית "תומכי חינוך והוראה" בשנה"ל תשע"ט
 

 דוח הערכת תכנית "תומכי חינוך והוראה - שנה"ל תשע"ט

 דוח הערכת תכנית "תומכי חינוך והוראה - שנה"ל תשע"ט

מזה שנים פועלות במערכת החינוך יוזמות רבות המשלבות מתנדבים אזרחים במוסדות הלימוד של מערכת החינוך. החל משנה"ל תשע"ט משרד החינוך יצא במיזם לאומי שכותרתו היא "שותף חינוכי – תומכי חינוך והוראה". חזון המיזם הוא להסדיר ולהרחיב ולהרחיב את מספר המתנדבים אשר ישמשו בבתי הספר כתומכי חינוך והוראה, יסייעו בקידום מתן מענה מותאם לתלמידים והוראה איכותית, משמעותית ורלוונטית.

ראמ"ה התבקשה ללוות את המהלך החדש במחקר הערכה.

לנוכח העובדה שמדובר מחד בתופעה אשר מתקיימת במערכת החינוך מזה שנים רבות ומאידך לאור החידוש שבמהלך שהחל לבצע משרד החינוך בתשע"ט, הוחלט שבשלב ראשון ההערכה תלבש אופי של הערכה אקספלורטיבית ומעצבת. קרי: הוחלט בשלב ראשון להגיע לבתי ספר בהם פועלים מתנדבים כתומכי חינוך והוראה וללמוד באופן בלתי אמצעי באשר למטרות הפעילות, יחסי הגומלין בין המתנדבים לבתי הספר, תפיסות בדבר חוזקות וחולשות ועוד. כל זאת, במטרה לסייע למובילי המהלך בעיצובו ובשיפורו לקראת הבאות.

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  07/06/2020    

עדכוני rss